Arhivi

Ali komisija objavi vse podatke, ki jih mora lobist predložiti ob vpisu?

V javno dostopnem registru registriranih lobistov v Republiki Sloveniji so objavljeni le naslednji podatki:

 • osebno ime lobista,
 • naslov, kamor lobist želi prejemati obvestila in vabila,
 • firma oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, ali interesne organizacije, če je lobist pri teh zaposlen,
 • področja, glede katerih je registriral interes.

Kako pogosto morajo lobisti komisiji poročati o svojem delu in kaj poročajo?

Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer:

 • do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto,
 • najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije.

V poročilu mora lobist navesti naslednje podatke:

 • davčno številko,
 • podatke o interesnih organizacijah, za katere je lobiral,
 • podatke o višini plačila, ki ga je prejel od teh organizacij za vsako zadevo, v kateri je lobiral,
 • navedbo namena in cilja, zaradi katerega je lobiral za posamezno interesno organizacijo,
 • navedbo državnih organov in lobirancev, pri katerih je lobiral,
 • navedbo vrst in načinov lobiranja za posamezno zadevo, v kateri je lobiral,
 • navedbo vrste in vrednosti donacij političnim strankam in organizatorjem volilnih ter referendumskih kampanj.

Kako komisija preverja podatke o delu lobista?

Komisija preizkusi, ali poročilo lobista vsebuje vse predpisane podatke. Če ugotovi, da je poročilo glede predpisanih podatkov pomanjkljivo, zahteva, da lobist v določenem roku poročilo ustrezno dopolni.

Komisija lahko preverja resničnost podatkov in navedb v poročilu:

 • z vpogledom v dokumentacijo lobista,
 • s poizvedbami pri interesnih organizacijah, za katere je lobist lobiral,
 • s poizvedbami pri državnih organih in lobirancih, pri katerih je lobist lobiral,
 • s poizvedbami pri političnih strankah in organizatorjih volilnih ter referendumskih kampanj,
 • s predlogom pristojnim organom, da opravijo revizijo poslovanja pri lobistu, gospodarski družbi, samostojnem podjetniku ali interesni organizaciji, kjer je lobist zaposlen, ali pri interesnih organizacijah, za katere je lobiral.

Ali lahko komisija lobista izbriše iz registra?

Komisija lobista lahko izbriše iz registra, če:

 • ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi katerih je bil vpisan v register, lažni,
 • je bil lobist zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojen na več kot šest mesecev zapora,
 • ugotovi, da lobist ne izpolnjuje več pogojev za vpis v register,
 • pisno izjavi, da ne želi biti več lobist in opravljati lobiranja.

Kdo je lobiranec?

Lobiranec je funkcionar in javni uslužbenec v državnih organih in organih lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odloča ali sodeluje pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov ter odločitev in pri katerih poskuša lobist z lobiranjem doseči neko rešitev. Lobiranec je odločevalec, na katerega poskuša lobist vplivati, da bi dosegel rešitev, za katero si prizadeva.

Katere so dolžnosti lobirancev?

Lobiranci lahko privolijo v stike z lobistom šele po tem, ko so preverili, ali je lobist vpisan v register lobistov, razen izjem, ki jih določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK). Lobiranec o vsakem stiku z lobistom sestavi zapis, v katerem navede podatke o lobistu. Lobiranec zapis o stiku z lobistom, ki je vpisan v register lobistov, posreduje v roku treh dni v vednost svojemu predstojniku in komisiji.

Če bi pri stiku z lobistom lahko prišlo do nasprotja interesov, je lobiranec dolžan stik odkloniti in o tem izdelati zapis, ki ga je potrebno prav tako v roku treh dni posredovati svojemu predstojniku in komisiji.

V primerih:

 • če lobist ni vpisan v register lobistov,
 • če lobist posreduje netočne, nepopolne ali zavajajoče informacije,
 • če lobist pri lobiranju ravna proti predpisom, ki določajo prepoved sprejemanja daril
  v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami lobirancev ali
 • če lobist lobira izven okvirov, ki jih določa ZIntPK,

so lobiranci dolžni v roku desetih dni od poskusa lobiranja tovrstne stike prijaviti komisiji.

Lobiranci morajo biti prav tako pozorni na lobiste (izjeme), katerim se po ZIntPK ni potrebno registrirati, pa vendarle so o tem, kadar gre za lobiranje, dolžni poročati oziroma komisiji prijaviti tovrsten stik. Če lobiranec oceni, da so ti stiki nezakoniti ali v nasprotju z namenom ZIntPK, so jih dolžni zavrniti in o tem obvestiti komisijo v desetih dneh.

Kaj so interesne organizacije?

Interesne organizacije so pravne osebe zasebnega prava in druge pravno urejene oblike združenja fizičnih ali pravnih oseb, v imenu in na račun katerih lobist opravlja dejavnost lobiranja.