Arhivi

Ali so nadomestni člani razpisnih komisij (imenovani za posamezno fazo postopka javnega naročila) dolžni prijavljati svoje premoženjsko stanje?

Nadomestni člani razpisnih komisij morajo komisiji prijaviti podatke o premoženjskem stanju le v primeru, če v strokovni komisiji, v katero so bili imenovani kot nadomestni člani, aktivno sodelujejo. To pomeni, da odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika itd., seveda samo, kadar gre za javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti.

Kako ravnati v primeru, če člani strokovne komisije pri postopku javnega naročanja ne želijo posredovati svojih osebnih podatkov, ki jih naročnik potrebuje za izvedbo prijave posameznika v seznam zavezancev?

V primeru, ko člani strokovnih komisiji ne želijo sporočiti svojih osebnih podatkov, prosimo, da o tem obvestile Komisijo za preprečevanje korupcije, in sicer da sporočite seznam (ime in priimek, naslov itd. (če z njim seveda razpolagate)) vseh, ki vam svojih osebnih podatkov niso želeli posredovati in so pri vas sodelovali v strokovnih komisijah za izvajanje postopkov javnih naročil tako, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK.

Pri postopku javnega naročanja pri naročniku, kot člani strokovnih komisij, sodelujejo tudi zunanji sodelavci, ki niso zaposleni pri naročniku. Kdo mora te osebe prijaviti v seznam zavezancev?

V skladu s petim odstavkom 41. člena ZIntPK komisiji sporočijo seznam zavezancev naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje. Podatke o zunanjih in ostalih sodelavcih, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, morajo torej sporočiti naročniki, ki izvajajo postopek javnega naročanja in ne organ, pri katerem so ti posamezniki dejansko zaposleni. Organ, ki izvaja postopek javnega naročila (naročnik) je namreč tisti, ki ima podatke o dejanskih zadolžitvah posameznika v postopku javnega naročanja, na podlagi katerih posameznik postane oseba, odgovorna za javna naročila in posledično zavezanec za prijavo premoženjskega stanja skladno z ZIntPK. Kljub temu, da so te osebe morebiti sodelovale pri postopku javnega naročila tudi pri organu, pri katerem so zaposlene in so jih že sami prijavili v seznam zavezancev, jih mora prijaviti tudi drugi organ, z vsemi predpisanimi podatki.

Ista oseba pri istem naročniku več let zaporedoma sodeluje pri postopkih javnih naročil kot član strokovne komisije (je stalni član komisije), kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK. Kakšne so obveznosti posameznika (osebe, odgovorne za javna naročila) glede poročanja premoženjskega stanja? Kakšne so v tem primeru obveznosti naročnika glede sporočanja seznamov zavezancev?

Skladno s 3. odstavkom 41. člena ZIntPK je oseba, kljub temu, da je stalni član komisije za vodenje postopkov javnih naročil, dolžna komisiji vsako tekoče leto do 31. januarja poročati podatke o premoženjskem stanju v celoti, če je v preteklem koledarskem letu sodelovala v postopkih javnih naročil, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK. Podatke o premoženjskem stanju v celoti mora sporočiti tudi če v njenem premoženjskem stanju od zadnjega poročanja ni prišlo do sprememb.

Naročnik mora takega posameznika (stalnega člana strokovne komisije) vsako leto preko elektronskega obrazca, do 31. decembra tekočega leta, prijaviti v seznam zavezancev, če je v tem letu sodeloval vsaj v enem postopku oddaje javnega naročila. Ta seznam lahko naročniki sporočijo tudi med letom, vendar ga je potrebno ažurirati na zadnji dan, ko se v tem letu na seznamu pojavi še kakšna sprememba.

Kateri datum vpišejo osebe, odgovorne za javna naročila in naročniki v elektronski obrazec kot datum nastopa funkcije oziroma dela?

Kot datum nastopa dela se v elektronskem obrazcu za prijavo posameznika v seznam zavezancev oziroma v obrazcu za prijavo podatkov o premoženjskem stanju navede 1. januar tistega leta, v katerem je oseba, odgovorna za javna naročila, sodelovala v postopku javnega naročanja Če torej oseba v januarju 2017 poroča o svojem premoženjskem stanju, kot datum nastopa dela izbere 1. 1. 2016. Isti datum izbere tudi naročnik, ki mora do 31. 12. 2016 to osebo prijaviti v seznam zavezancev. Če je v letu 2016 oseba postala zavezana poročati o svojem premoženjskem stanju kot oseba, odgovorna za javna naročila, šele z uveljavitvijo ZJN-3, se kot datum nastopa funkcije izbere 1. 4. 2016.

Uprava družbe je v mesecu decembru 2015 v strokovno komisijo za oddajo javnega naročila imenovala določene osebe, katerih naloga bo izvesti oziroma sodelovati v postopku javnega naročanja v okviru svojih pristojnosti. V postopku oddaje javnega naročila je bila konec leta 2015 pripravljena razpisna dokumentacija, v dosedanji fazi postopka pa člani komisije dejansko še niso aktivno sodelovali v postopku javnega naročila. Ali so člani komisije v zvezi z oddajo javnega naročila dolžni komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju do 31. 1. 2016, ali bo ta obveznost nastopila šele v letu 2017?

Komisija ocenjuje, da osebe, odgovorne za javna naročila, postanejo zavezanci za prijavo premoženjskega stanja, ko na podlagi izdanega sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila pričnejo s sodelovanjem pri javnem naročilu v okviru nalog, ki so opredeljene v 11. točki 4. člena ZIntPK (torej ko odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika.)

Če te osebe v letu 2015 v okviru postopka javnega naročila niso odločale, potrjevale in predlagale vsebine razpisne dokumentacije, niso zavezane za prijavo premoženjskega stanja do 31. 1. 2016. Če pa bodo v letu 2016 opravljale te naloge, bodo morale prijaviti premoženjsko stanje do 31. 1. 2017.

Ali je tuji državljan brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ki je imenovan v strokovno komisijo za oddajo javnega naročila, ki presega mejno vrednost, prav tako zavezanec za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju in ali mora v tem primeru poročati o vsem svojem premoženju, tudi tistem v matični državi? Ali je tujce potrebno prijaviti v seznam zavezancev?

Če v postopkih javnih naročil, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK, sodeluje tuj državljan, je skladno s tretjim odstavkom 41. člena ZIntPK prav tako zavezan, da Komisiji za preprečevanje korupcije poroča podatke o premoženjskem stanju v celoti, in sicer skladno s prvim odstavkom 42. člena ZIntPK tudi podatke o premoženju, ki ga ima v matični državi. Prav tako pa mora tudi naročnik tujega državljana na elektronskem obrazcu prijaviti v seznam zavezancev.

Član komisije je sodeloval v javnem naročilu, ki je bilo ovrednoteno na več kot znašajo mejne vrednosti. Po izbiri pa je bil znesek nižji od mejnih vrednosti. Ali mora član komisije poročati o premoženjskem stanju?

Ne glede na to, da je bila v postopku izpogajana končna vrednost nižja od mejnih vrednosti za poročanje premoženjskega stanja, obveznost poročanja premoženjskega stanja osebe, odgovorne za javna naročila, iz tega razloga ni izključena. Kljub nižji končni vrednosti je oseba zavezanec za poročanje premoženjskega stanja in je dolžna poročati svoje premoženjsko stanje do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.