Ista oseba pri istem naročniku več let zaporedoma sodeluje pri postopkih javnih naročil kot član strokovne komisije (je stalni član komisije), kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK. Kakšne so obveznosti posameznika (osebe, odgovorne za javna naročila) glede poročanja premoženjskega stanja? Kakšne so v tem primeru obveznosti naročnika glede sporočanja seznamov zavezancev?

Skladno s 3. odstavkom 41. člena ZIntPK je oseba, kljub temu, da je stalni član komisije za vodenje postopkov javnih naročil, dolžna komisiji vsako tekoče leto do 31. januarja poročati podatke o premoženjskem stanju v celoti, če je v preteklem koledarskem letu sodelovala v postopkih javnih naročil, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK. Podatke o premoženjskem stanju v celoti mora sporočiti tudi če v njenem premoženjskem stanju od zadnjega poročanja ni prišlo do sprememb.

Naročnik mora takega posameznika (stalnega člana strokovne komisije) vsako leto preko elektronskega obrazca, do 31. decembra tekočega leta, prijaviti v seznam zavezancev, če je v tem letu sodeloval vsaj v enem postopku oddaje javnega naročila. Ta seznam lahko naročniki sporočijo tudi med letom, vendar ga je potrebno ažurirati na zadnji dan, ko se v tem letu na seznamu pojavi še kakšna sprememba.