Ali kot darila funkcionarju štejejo tudi stroški v okviru reprezentance (npr. pogostitev funkcionarja) in zanje veljajo enake omejitve ter sankcije kot za sprejem daril po ZIntPK?

Po oceni komisije ob upoštevanju namena in ciljev ZIntPK za darilo v smislu ZIntPK ni mogoče šteti:
– kosila, večerje, sprejema ali podobnega dogodka, ki je namenjen primarno službenim pogovorom ali dogovorom iz delovnega področja funkcionarja, ali navezovanju stikov, ki so primerni in potrebni za opravljanje funkcionarjevega dela oziroma funkcije;
– kosila, večerje, sprejema ali podobnega dogodka, ki je organiziran kot družabni dogodek, če so takšni dogodki običajni v krogih oziroma sferi, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo; in
– kosila, večerje, sprejema ali podobnega dogodka, udeležbo na katerem funkcionarju zapovedujejo običaji, pravila obnašanja ali protokolarna pravila države, v kateri se dogodek odvija.
Kosilo, večerja, sprejem s pogostitvijo ipd. kot neopredmetena korist pa po oceni komisije dobi status darila skladno z ZIntPK takrat, ko je tudi dejansko zagotovljena oziroma dana kot darilo funkcionarju, ki je motivirano z že opravljenim ali s pričakovanim opravljenim delom, ki sodi v sklop njegove funkcije (npr. če funkcionarja, ki je v okviru opravljanja svojega dela zagotovil ali pomagal pri navezavi stikov gospodarskega subjekta s poslovnim partnerjem v tujini, predstavnik tega gospodarskega subjekta v zahvalo povabi na kosilo, se to kosilo oziroma podoben dogodek šteje za kosilo v smislu ZIntPK).
Ob upoštevanju navedenega torej ni mogoče na splošno odgovoriti na vprašanje, ali stroški v okviru reprezentance (npr. pogostitev funkcionarja) pomenijo darilo v smislu določb ZIntPK ali ne, ampak je to odvisno od okoliščin konkretnega primera.

(odgovor z dne 28.11.2011 št. 001-1/2011-931)