Oseba, ki je zaposlena na upravni enoti na oddelku, ki izdaja gradbena dovoljenja, ima partnerico, ki ima projektantsko podjetje. Sumite, da ji posredno pomaga in ima zaradi tega prednost pred ostalimi konkurenčnimi podjetji.

Glede na posplošene navedbe v vašem dopisu lahko zgolj na splošni ravni pojasnimo pravila, ki od uradnih oseb zahtevajo, da se v vsakem trenutku izogibajo nasprotju interesov. Dolžno izogibanje nasprotju interesov za uradnike primarno ureja 100. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št 63/07-uradno prečiščeno besedilo in sprem., v nadaljevanju ZJU), ki je v pristojnosti Ministrstva za javno upravo in ne Komisije za preprečevanje korupcije. Sedmi odstavek 100. člena ZJU določa, da mora uradnik, ki oceni, da je nastal položaj, v katerem bi njegov osebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih nalog oziroma v katerem okoliščine vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti in objektivnosti, o tem takoj, ko je glede na okoliščine mogoče, obvestiti predstojnika in ravnati v skladu z njegovimi navodili. Predstojnik mora v tem primeru zagotoviti, da se naloge opravijo zakonito, nepristransko in objektivno oziroma preveriti, ali so bile tako opravljene.
Praktično enako dolžnost izogibanja nasprotju interesov za uradne osebe vsebuje tudi ZIntPK, ki pa dodatno tudi pojasnjuje oziroma definira pojem nasprotja interesov. Nasprotje interesov so po tem zakonu okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne pa osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK). Uradna oseba mora biti skladno s 37. členom ZIntPK pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in storiti vse, da se mu izogne. To stori tako, da bodisi skladno z zgoraj opisano določbo ZJU o tem obvesti svojega predstojnika, ali pa se (samo)izloči iz delovanja v postopku, v katerem poleg javnih interesov, ki jih je dolžna zasledovati kot uradna oseba, obstaja tudi njej zasebni interes.
Skladno z vsem povedanim se mora v konkretnem primeru uradnik, kadar se vodijo postopki izdaje gradbenih dovoljenj, v katerih sodeluje tudi podjetje njegove partnerice, bodisi sam izločiti iz teh postopkov (in se vzdržati tudi vsakršnega formalnega ali neformalnega vplivanja na odločanje o izdaji gradbenih dovoljenj) ali pa o dejstvu, da je stranka postopka podjetje njegove partnerice, obvestiti svojega predstojnika in ravnati skladno z njegovimi navodili.

(odgovor z dne 23.12.2011 št. 001-1/2011-990)