Ali je lahko direktor javnega zavoda, ustanovljenega s strani občine z namenom pomoči socialno ogroženim tudi družbenik oziroma ustanovitelj podjetja (d.o.o.), ki ima osnovno dejavnost nastanitev starejših in invalidnih oseb oziroma ali gre v tem primeru za konflikt interesov?

V vašem primeru primarno ne gre za vprašanje konflikta interesov, ampak za vprašanje (ne)združljivosti posameznih dejavnosti oziroma položajev. Določbe 26. člena ZIntPK, ki urejajo nezdružljivost funkcij, se uporabljajo le za funkcionarje, ki so določeni v 6. točki 4. člena ZIntPK. Direktor javnega zavoda, ustanovljenega s strani občine, je v skladu z 9. in 10. točko 4. člena ZIntPK poslovodna in uradna oseba, nima pa statusa funkcionarja. To pomeni, da v ZIntPK ni omejitev, ki bi direktorju javnega zavoda preprečevale ustanovitev oziroma lastništvo poslovnega deleža v d.o.o.; ne izključujemo pa možnosti, da te omejitve obstajajo v drugi zakonodaji (npr. v delovnopravni zakonodaji v delu, ki ureja konkurenčno prepoved), katere razlaga in tolmačenje pa ni v pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije.
Sama ustanovitev d.o.o. (če je skladna z zakonodajo) ne more pomeniti konflikta interesov, bi pa do njega lahko prišlo npr. v primeru, če bi direktor javnega zavoda sklepal posle s podjetjem, katerega ustanovitelj oziroma družabnik je. V tem primeru mora biti direktor javnega zavoda kot uradna oseba pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne, svoje službe pa ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes. Nasprotje interesov ZIntPK sicer definira kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog; zasebni interes uradne osebe pa pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (prim. 12. in 13. točko 4. člena ZIntPK).

(odgovor z dne 6.10.2011 št. 001-1/2011-817)