Določena oseba x je predsednik KS, kateremu bo v postopku nadomestitve člana občinskega sveta potrjen mandat za člana OS, torej bo postal občinski funkcionar. KS je samostojna pravna oseba. X je stopil v pogodbeno razmerje (najem prostora v lasti KS) kot fizična oseba na eni strani in KS na drugi strani. X se je izločil iz postopka odločanja pri postopku oddaje v najem (sicer sklenjena neposredna najemna pogodba na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uradni list RS, št. 84/07). Podpisnik najemne pogodbe na strani KS je bil podpredsednik KS. Najemno razmerje je bilo sklenjeno za obdobje treh let in poteče konec oktobra 2013. Naše vprašanje se glasi, ali je dopustno oz. ali se bo morala najemna pogodba med osebo x, ki bo postala občinski funkcionar, prekiniti po nastopu funkcije občinskega svetnika? Ali se smiselno uporabi določba zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (4. odst. 83. člen), da obstoječe pogodbe ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti pogodbe?

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja, določa, da so vsi posli, sklenjeni na podlagi postopkov oziroma vsako pridobivanje sredstev, ki pomeni javno naročanje, javno-zasebno partnerstvo, podeljevanje koncesij, podeljevanje posebnih in izključnih pravic, med občino in njenim funkcionarjem ali njegovim družinskim članom prepovedani, če je funkcionar ali njegov družinski član v subjektu udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Nadalje tretji odstavek določa, da prepoved poslovanja v obsegu, ki ga določa prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ne velja za postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena, pod pogojem, da so ob tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o nasprotju interesov in dolžnosti izogibanja temu nasprotju. Navedeni prepovedi veljata tudi za ožje dele občin, ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem.
V skladu z navedenimi določbami ZIntPK oddaje nepremičnin v najem, kadar je lastnik nepremičnine organ javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje (v smislu 35. člena ZIntPK) ni mogoče presojati po določbah ZIntPK, ki urejajo omejitve poslovanja. Pri oddaji nepremičnin s strani občine (ali krajevne skupnosti, ki ima lastno pravno subjektiviteto), le ta ne naroča blaga, storitev ali gradenj, kot to med drugim določa 35. člen ZIntPK, zato se oddaja nepremičnine v lasti krajevne skupnosti ne more presojati na podlagi 35. člena ZIntPK.
So pa uradne osebe (med drugim so to tudi funkcionarji, uradniki na položaju, javni uslužbenci) pri postopku oddaje nepremičnine dolžne paziti na dolžnost izogibanja nasprotju interesov, ki je določeno v 12. točki 4. člena ZIntPK. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK).
Glede drugega vprašanja, ki se nanaša na že sklenjeno najemno pogodbo, vam pojasnjujemo, da le te zaradi okoliščine, ker bo oseba x postala občinski funkcionar, ne bo potrebno razvezati. Tudi sicer šesti odstavek 35. člena ZIntPK določa, da omejitve po določbah tega člena ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije.

(odgovor z dne 22.3.2012, pod št. 06241-1/2012,118)