Ali lahko občina preko študentskega servisa za dobo enega meseca zaposli hčerko člana občinskega sveta?

Omejitve poslovanja ureja 35. člen ZIntPK, ki v prvem odstavku določa prepoved poslovanja pri naročanju blaga, storitev ali gradenj, sklepanju javno-zasebnih partnerstev ali podelitvah koncesij med organom, ki posluje po predpisih o javnem naročanju (npr. občina) in funkcionarjem (npr. občinski svetnik) oziroma poslovnim subjektom, v katerem je funkcionar udeležen kot poslovodja, zakoniti zastopnik ali je udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Po drugem odstavku velja prepoved iz prvega odstavka tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Študentsko delo je občasno ali začasno delo, ki ga študent, dijak ali druga upravičena oseba opravlja preko pooblaščene organizacije (študentski servis) na podlagi napotnice. Pravna podlaga za delo v kateri koli organizaciji (tudi občini) je torej napotnica, ki jo mora študent imeti pred začetkom dela. Študentski servis je torej v tem primeru nekakšen posrednik med organizacijo (v tem primeru občino) in študenti, saj preko študentskih napotnic študentom posreduje plačilo za opravljeno delo.
Na podlagi navedenega komisija ugotavlja, da študent opravlja za organizacijo (občino) določene storitve (delo), na podlagi katerega prejema tudi plačilo. Ne glede na to, da plačilo študent ne prejme neposredno s strani organizacije (občine) na svoj TRR, pa je v tem primeru dejstvo, da gre za ista (občinska) finančna sredstva, ki gredo študentu preko pristojne organizacije (študentskega servisa) na njegov TRR, zaradi česar komisija ocenjuje, da gre v konkretnem primeru za omejitev poslovanja po 2. odstavku 35. člena ZIntPK.

Odgovor z dne 10.01.2013 št. 06241-1/2013-10