Ali je sporno, da je župan na delovno mesto pravnice, ki je odšla na porodniški dopust, zaposlil hčerko občinskega svetnika?

Komisija je pristojna le za razlago in tolmačenje določb ZIntPK, nadzor nad delovnimi razmerij javnih uslužbencev občinske uprave pa sodi v pristojnost Inšpektorata za javno upravo, oziroma njegove Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev. V nadaljevanju zato pojasnjujemo zgolj institut nasprotja interesov, ki ga ureja ZIntPK in ki v predmetnem primeru pride v poštev, v presojo zakonitosti postopka zaposlitve delavke se komisija ne spušča.
ZIntPK opredeljuje nasprotje interesov kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. Premoženjska korist zajema nepremičnine, premičnine oziroma kakršnokoli drugo korist, ki jo je mogoče denarno ovrednotiti (delovno razmerje, pogodbeno delo, sejnine, denarne nagrade, potovanja ipd.); nepremoženjska korist pa zajema druge oblike koristi, ki jih sicer ni mogoče neposredno denarno ovrednotiti, predstavljajo pa dodano vrednost za prejemnika (usluge, priznanja, reference, status, funkcija, izobrazba, ipd.). Po 37. členu ZIntPK mora biti uradna oseba, med katere po 10. točki 4. člena sodijo tudi občinski funkcionarji (župan, podžupan, občinski svetniki), pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Svoje funkcije ali službe ne sme izrabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes. Po 38. členu ZIntPK mora uradna oseba, ko ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj obvestiti svojega predstojnika, če tega nima pa komisijo, ob tem pa mora prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov. Predstojnik o obstoju nasprotja interesov odloči v 15 dneh. Pri ugotavljanju nasprotja interesov je potrebno upoštevati vse okoliščine konkretnega primera, ki kažejo na to, da uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravlja svoje javne naloge.
Skladno z vsem navedenim v konkretnem primeru to pomeni, da v postopku predmetne zaposlitve, oziroma v postopku izbire kandidatke za razpisano delovno mesto ne bi smeli sodelovati tisti občinski funkcionarji ali drugi javni uslužbenci, ki so s kandidatko povezani oziroma imajo ali so imeli z njo osebne, poslovne ali politične stike. Konkretneje to pomeni, da ne bi smeli sodelovati v nobeni fazi postopka zaposlitve, oziroma bi se morali vzdržati vsakršnega formalnega ali neformalnega vplivanja na potek postopka oz. na odločitev o izbiri ustreznega kandidata za zaposlitev in se s tem izogniti morebitnemu nasprotju interesov; navedeno vključuje tudi podpisovanje dokumentov o izbiri ter podpis pogodbe o zaposlitvi. Če so bila dosledno spoštovana pravila o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, predmetna zaposlitev z vidika določb ZIntPK o dolžnem izogibanju nasprotju interesov načeloma ne bi smela biti sporna.

Odgovor z dne 30.05.2013 št. 06262-1/2013-118