Ali sme občina poslovati s podjetjem (s.p.), ki je v lasti brata občinskega svetnika? Poslovanje je bilo vzpostavljeno pred nastopom funkcije občinskega svetnika, tako da na te posle ni imel vpliva, niti ga nima sedaj.

ZIntPK v 35. členu izrecno prepoveduje poslovanje med organom ali organizacijo javnega sektorja s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Družinski člani so v skladu z 7. tč. 4. člena ZIntPK zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti. Občina torej ne sme poslovati s podjetjem, s katerim je povezan občinski svetnik in/ali njegov družinski član, vendar pa je za vaš primer relevanten 6. odstavek 35. člena ZIntPK, v skladu s katerim omejitve poslovanja ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije. Ti posli se zaključijo skladno s pogodbo in ostanejo v veljavi do izteka pogodbenega roka, ni pa jih mogoče obnoviti ali ponovno skleniti, če je posameznik medtem nastopil funkcijo, zaradi katere se vzpostavijo omejitve poslovanja.
Za vaš konkretni primer to pomeni, da občina lahko posluje s podjetjem, ki je v lasti brata občinskega svetnika, saj je bila pogodba med njima sklenjena še preden so bile vzpostavljene omejitve poslovanja, vendar le do izteka pogodbenega roka. Poslov s tem podjetjem ni mogoče obnoviti ali jih ponovno skleniti, saj so se zaradi novih okoliščin tj. nastopa funkcije občinskega svetnika vzpostavile omejitve poslovanja.

Odgovor št. 06241-1/2014-240 z dne 08/12/2014