Lobisti in lobiranci

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je za potrebe izvajanja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) pripravila obrazce za lobiste in lobirance ter interesne organizacije.

V obrazce vpisujte podatke, ki veljajo na dan izpolnjevanja obrazca.

Izpolnjevanje obrazca poteka v treh korakih. V prvem koraku izpolnite podatke, v drugem jih pregledate, v tretjem pa vam bo sistem ponudil obrazec za tiskanje. Obrazec lahko natisnite (priporočamo v dveh izvodih). Izpolnjeni obrazec je, v izpolnjeni obliki, mogoče shraniti tudi na vaš računalnik.

V primeru vprašanj pri izpolnjevanju obrazcev nas lahko pokličete po telefonu na št. 01 400 57 10 ☎.

Obrazci

Lobiranec mora o lobističnem stiku v osmih dneh poročati Komisiji, ki je za ta namen pripravila dva obrazca, in sicer:

Lobiranec o lobističnem stiku, pri katerem ni zaznal nobenih kršitev 58. ali 70. člena ZIntPK, poroča na obrazcu Zapisi lobirancev ob stiku z lobisti.  Če je lobiranec pri stiku z lobistom zaznal kršitev določb ZIntPK o lobiranju, to prijavi na obrazcu Prijava lobiranca o prepovedanih ravnanjih lobistov.

Obrazci:

Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora Komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer:

  • do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto oziroma
  • najkasneje v roku 30 dni po prenehanju veljavnosti registracije (za sorazmeren del tekočega leta).

V ta namen je zanj pripravljen obrazec Poročilo o delu lobista.

Registrirani lobist mora Komisiji predložiti poročilo o delu tudi, če v koledarskem letu, za katero mora Komisiji poročati, ni lobiral.

Ob vložitvi vloge za vpis, spremembo podatkov in izbris iz registra lobistov nastane taksna obveznost v višini 22,60 evra.  

Obrazci:

Interesne organizacije morajo Komisiji poročati o dejavnosti lobiranja za neregistrirane lobiste.

Interesna organizacija, za katero je lobiral neregistriran lobist (zaposleni, zakoniti zastopnik, voljeni predstavnik), mora Komisiji pisno poročati o lobiranju, in sicer najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, lahko pa poroča tudi sprotno (za vsak lobistični stik posebej). Interesna organizacija poroča Komisiji na obrazcu Poročilo o delu interesne organizacije.

Neprofitna interesna organizacija zasebnega sektorja, ki nima zaposlenih, Komisiji o lobiranju ne poroča. Vse interesne organizacije, ki na trgu opravljajo pridobitno oziroma profitno dejavnost, so zavezane k poročanju o lobiranju, ne glede na število zaposlenih, tudi če zaposlenih nimajo.

Obrazci:

Pomakni se na vrh