Premoženjsko stanje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) skladno z drugo in deseto alinejo drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in peprečevanju korupcije (ZIntPK) vodi evidenco zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem, ki vključuje podatke iz prvega odstavka 41. člena in prvega in drugega odstavka 42. člena ZIntPK. Podatki se obdelujejo za namene ugotavljanja zavezancev in njihove istovetnosti, preverjanja podatkov in odločanja po tem zakonu, za objavo podatkov (kadar tako določa zakon) ter za izvajanje pristojnosti Komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

Obrazci

Na voljo sta dva ločena obrazca, eden za prijavo posameznika v seznam zavezancev (ob nastopu funkcije oziroma dela) in eden za odjavo  posameznika iz seznama zavezancev (ob prenehanju funkcije oziroma dela). Prosimo vas, da izberete ustrezen obrazec:

Obrazec ustrezno izpolnite, natisnite in lastnoročno podpisanega posredujte po klasični pošti na naslov: Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana. Če razpolagate z veljavnim elektronskim podpisom (kvalificiranim digitalnim potrdilom), lahko omenjeni potrditveni PDF dokument podpišete z njim in ga pošljete na elektronski naslov: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Prosimo vas, da izberite ustrezen obrazec in pazljivo preberete navodila:

  1. Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oziroma dela

Obrazec je namenjen:

  • prijavi premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oziroma dela,
  • izpolnijo ga osebe, odgovorne za javna naročila, ki sporočijo podatke o svojem premoženjskem stanju na dan 31. decembra do 31. januarja za preteklo leto, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja, kot je opredeljen v 10. točki 4. člena ZintPK, in
  • za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju na poziv Komisije v postopku rednega ali izrednega nadzora nad premoženjskim stanjem posameznega
  1. Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju v enem mesecu po prenehanju funkcije oziroma dela

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja v enem mesecu po prenehanju funkcije oziroma dela. Ta obrazec se torej uporablja za poročanje premoženjskega stanja, ki mora skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja na dan prenehanja funkcije (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe, odgovorne za javna naročila).

  1. Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob prenehanju funkcije oziroma dela eno leto po prenehanju funkcije

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja leto dni po prenehanju funkcije oziroma dela. Ta obrazec se torej uporablja za poročanje premoženjskega stanja, ki mora skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja leto dni od prenehanja funkcije (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe, odgovorne za javna naročila).

  1. Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o spremembi premoženjskega stanja

Obrazec je namenjen prijavi sprememb osebnih podatkov in premoženjskega stanja v času opravljanja funkcije oziroma dela.

Zavezanec mora komisiji vsako spremembo osebnih podatkov iz prve, pete in sedme alineje prvega odstavka 42. člena ZIntPK sporočiti v roku 30 dni po nastanku spremembe, vsako spremembo v premoženjskem stanju pa najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe.

V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlozavezanec ne poroča ničesar. Tega obrazca ne izpolnjujejo osebe, odgovorne za javna naročila.

Pomakni se na vrh