Sklic 14. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 14. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 20. 3. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 12. in 13. seje senata komisije
2. Obravnava Priporočil določeni organizaciji javnega sektorja
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Obravnava Predloga za uvedbo nadzora ali preiskave
5. Obravnava Dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik