Sklic 37. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 37. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 10. 10. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 35. in 36. seje senata komisije
2. Ugotovitve o posameznem primeru
3. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov
4. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik