Sklic 42. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 42. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 14. 11. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 41. seje senata komisije
2. Obravnava Načrta integritete Komisije za preprečevanje korupcije
3. Obravnava Osnutkov ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
5. Obravnava Osnutkov o konkretnih primerih
6. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
7. Obravnava Delnih ugotovitev o posameznem primeru
8. Predlog za uvedbo preiskave
9. Predlog dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
10. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik