Sklic 1. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 16. 3. 2020, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog za izdajo dovoljenja / odločbe poklicnemu funkcionarju za opravljanje dodatne dejavnosti
2. Razno

Članoma senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za 1. točko dnevnega reda. Člana senata lahko najkasneje od 9.05 do 12.00 ure dne 16. 3. 2020 po elektronski pošti na elektronski naslov petra.zajc@kpk-rs.si posredujeta svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 16. 3. 2020 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika