Pojasnilo številka 62

Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 1. odstavku 28. člena ZPKor velja za javne naročnike, ne glede na njihov sedež in za vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža več kot 20%. Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor lahko na predlog naročnika dovoli poslovanje s poslovnim subjektom za konkretno javno naročilo, če ugotovi, da občinski svetnik ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi omejitve poslovanja na podlagi vloge občine Cerklje na seji dne 6.7.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 62

  • Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 1. odstavku 28. člena ZPKor velja za javne naročnike, ne glede na njihov sedež in za vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža več kot 20%.
  • Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor lahko na predlog naročnika dovoli poslovanje s poslovnim subjektom za konkretno javno naročilo, če ugotovi, da občinski svetnik ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Obrazložitev

Občina Cerklje je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo ali občinski svetniki, ki imajo registrirano dejavnost, ne morejo opravljati posla v nobeni od občin izven svojega območja, kljub temu, da ne morejo vplivati na oddajo posla.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnih naročil poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena velja za vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar, opredeljen v 2. in 3. členu ZPKor, imetnik poslovnega deleža v tem poslovnem subjektu v višini več kot 20% in za vse naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih ne glede na sedež naročnika ali poslovnega subjekta in ne glede na to, v katerem organu opravlja funkcionar svojo funkcijo.

Na podlagi 5. odstavka 28. člena ZPKor lahko Komisija dovoli naročnikom za konkretno javno naročilo poslovanje s poslovnim subjektom, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 62
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar