Načelna mnenja po ZIntPK

Sistemsko načelno mnenje glede nedovoljenih praks v javnem sektorju pri najemanju odvetniških storitev

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje načelno mnenje: Continue reading

Načelno mnenje številka 2/2011

Na podlagi druge alineje 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Ur.l. RS, št. 2/2004) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/2004),v povezavi s prvim odstavkom 84. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur.l. RS, št. 45/2010, 26/2011 in 43/2011), sprejema Komisija za preprečevanje Korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje načelno mnenje: Continue reading

Načelno mnenje številka 1/2011

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na podlagi 12. in 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, dalje ZIntPK), 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 66/2010) in Zaključnih ugotovitev v zadevi številka 242-16/2011 na seji dne 24. 3. 2011 sprejela Continue reading

Načelno mnenje številka 225

Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb v državnih organih, organih lokalne samouprave in javnih zavodih, ki s kršitvami predpisov o plačnem sistemu in napredovanju v javnem sektorju omogočajo drugim pridobitev neupravičene koristi z neupravičenim napredovanjem in povišanjem plače, je kršitev dolžnega ravnanja, ki ustreza definiciji korupcije po 1. točki 4. člena ZIntPK. Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb v državnih organih, organih lokalne samouprave in javnih zavodih, ki po ugotovljenih kršitvah predpisov o napredovanju in plačnem sistemu v javnem sektorju, ne upoštevajo odrejenih ukrepov pristojnih organov in ne odpravijo ugotovljenih nepravilnosti, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero drugim omogočajo, da obdržijo neupravičeno pridobljeno korist, ki ustreza definiciji korupcije po 1. točki 4. člena ZIntPK. Continue reading