Novice

Sklic 43. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 43. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 21. 11. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Študijski obisk Agencije za boj proti korupciji Republike Srbije

Ljubljana, 15. november 2019 – Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je dne 14. novembra 2019 obiskala delegacija Agencije za boj proti korupciji Republike Srbije.

Študijski obisk je bil organiziran v okviru programa Misije OVSE v Republiki Srbiji in je potekal na temo regulacije lobiranja. Gostje so se srečali s predsednikom komisije Borisom Štefanecem in obema namestnikoma Urošem Novakom in Simonom Savskim ter se seznanili s slovenskimi predpisi na področju lobiranja, ureditvijo registra lobistov in javnega objavljanja lobističnih stikov ter praktičnim delom komisije na tem področju.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Za imenovanje funkcionarjev Banke Slovenije nujni jasni pogoji, merila in kriteriji

Ljubljana, 14. november 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je Ministrstvu za finance poslala priporočila za dopolnitev določb Zakona o Banki Slovenije, s katerimi bi natančno določili pogoje, merila in kriterije za imenovanje kandidatov za guvernerja in viceguvernerjev Banke Slovenije.

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je v okviru postopka suma kršitve dolžnega ravnanja funkcionarja Banke Slovenije (ki še ni končan) preučila tudi zakonsko podlago za imenovanje guvernerja in viceguvernerjev Banke Slovenije. V zvezi s tem je komisija v okviru svojih pristojnosti zahtevala in pridobila pojasnila, med drugim tudi od Urada predsednika Republike Slovenije.

Komisija je ugotovila, da Zakon o banki Slovenije (ZBS-1) ne določa nobenih posebnih pogojev ali kriterijev, ki bi jih morali kandidati za guvernerja ali viceguvernerja ob imenovanju izpolnjevati, oziroma meril, ki bi se jih pri izbiri predlaganih kandidatov upoštevalo. Kriterijev ne vsebuje niti noben zapis, interni akt ali kakršenkoli drug dokument.

Član Sveta Banke Slovenije (torej guverner in viceguvernerji) je v skladu s 4. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar in uradna oseba. Zato komisija kot nesprejemljivo izpostavlja dejstvo, da za izbiro kandidatov za zasedbo takšnih funkcij v javnem sektorju ne obstajajo nikakršni pogoji, kriteriji in merila. Postopki imenovanj ali razrešitev funkcionarjev, ki so (ne)urejeni na način, kot ga opredeljuje ZBS-1, niso v skladu z najvišjo stopnjo transparentnosti in sledljivosti, kot bi se v takšnih postopkih pričakovalo, hkrati pa ne omogočajo odpravljanja korupcijskih tveganj političnega in drugega interesnega vplivanja na imenovanja ali razrešitve članov Sveta Banke Slovenije.

Nesprejemljivo je tudi dejstvo, da je član Sveta Banke Slovenije v skladu z določbami 39. člena ZBS-1 razrešen, če se v predpisanem postopku ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje njegovih dolžnosti, ali je zagrešil hujšo kršitev, s tem da pogojev zakon ne določa niti ob imenovanju kandidata, niti jih izrecno ne opredeljuje za razrešitev samo, kar ustvarja korupcijska tveganja netransparentnosti, nesledljivosti ter posledično tveganja kršitve etike in integritete v postopkih imenovanj in razrešitev članov Sveta Banke Slovenije.

Komisija je zato na podlagi 12. člena ZIntPK pristojnemu ministrstvu priporočila, naj ZBS-1 dopolni z natančno določitvijo pogojev, meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za guvernerja in viceguvernerje Banke Slovenije ter opredelitvijo razlogov v primeru razrešitve navedenih oseb, s priporočili pa je seznanila tudi Urad predsednika RS, Državni zbor RS ter Banko Slovenije.

V priponki je dostopen dopis, ki ga je komisija posredovala ministrstvu.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

MF_Banka Slovenije

Komisija se zavzema za nov Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Ljubljana, 13. november 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je danes sodelovala na javni predstavitvi mnenj o noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). Predsednik komisije Boris Štefanec je poudaril, da predlagana novela ne rešuje nekaterih bistvenih dilem, povezanih z bojem proti korupciji, zato je nujen nov zakon.

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) obžaluje, da priprava sprememb ZIntPK poteka že več kot pet let in da je tudi danes v postopku novela zakona, ki ne odgovarja na nekatera bistvena vprašanja, ki bi jih moral zakon urediti. Komisija se že ves čas postopka zavzema za pripravo novega zakona, da je glede na obseg predlaganih sprememb potreben nov zakon, pa potrjujejo tudi mnenja Zakonodajno-pravne službe DZ in Službe vlade RS za zakonodajo.

Predsednik komisije Boris Štefanec je na današnji javni predstavitvi mnenj k ZIntPK-C izpostavil nekatera ključna vprašanja, ki jih novela zakona ne naslavlja ali jih ureja neustrezno. Med drugim je izpostavil vprašanje vodenja postopkov pred komisijo, ki jih komisija glede na sodno prakso, izoblikovano v zadnjih letih, vodi v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek. V noveli bi bilo nujno podrobneje urediti ta postopek pred komisijo, a pripravljavec ZIntPK-C po mnenju komisije v noveli ni našel ustreznih rešitev.

Novela ZIntPK-C, ki je v postopku, se ne loteva niti področja nezdružljivosti opravljanja funkcije z drugimi funkcijami ali dejavnostmi, čeprav se je pred meseci izkazalo, da je to področje neustrezno urejeno. Prav tako se ne ukvarja z vprašanjem zaščite prijaviteljev, čeprav je že bila sprejeta Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavljajo kršitve prava Unije, v skladu s katero bo treba uskladiti našo zakonodajo.

Neustrezne z vidika zagotavljanja javnega nadzora pa so za komisijo tudi rešitve, ki jih novela predlaga v zvezi z javno objavo premoženjskega stanja zavezancev. Komisija se ves čas zavzema, da bi zakonodaja omogočala javno objavo podatkov o prijavi premoženjskega stanja, in ne zgolj o spremembah premoženjskega stanja, kot določa trenutni zakon in kot predvideva tudi novela. Trenutna (in če bo novela sprejeta tudi nova) zakonodaja javne objave ne omogoča, s čimer so standardi nadzora bistveno manjši, kot bi jih želeli.

V priponki je dostopen dopis, ki ga je komisija posredovala Odboru za pravosodje Državnega zbora RS.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Javna_pred_ZIntPK-C_nov__2019

Prikaz nasprotnih dejstev v zvezi postopkom pri Zagovorniku načela enakosti

Ljubljana, 12. november 2019 – V Dnevniku in na spletni strani www.dnevnik.si je bil 12. 11. 2019 objavljen članek, v katerem novinar navaja, da je predsednik komisije Štefanec sprožil postopek za dostop do informacij javnega značaja, »da bi se dokopal do gradiva, s pomočjo katerega bi lahko ugotovil, kdo vse iz KPK in na kakšen način je sodeloval z Zagovornikom načela enakosti.« Navedba ne drži, zato za zagotovitev celovitega obveščanja javnosti komisija objavlja naslednja pojasnila.

Komisija je Zagovorniku načela enakosti posredovala vso zahtevano dokumentacijo, povezano s konkretnim javnim natečajem. Ker se komisija z mnenjem, ki ga je izdal Zagovornik načela enakosti, ne strinja, je zaprosila za vpogled v celoten spis. V kolikor vpogled v spis ne bi bil mogoč, je Zagovornika načela enakosti obvestila, naj prošnjo šteje kot vlogo za dostop do informacij javnega značaja. Z vpogledom v spis komisija želi ugotoviti, na kakšni podlagi je bilo sprejeto mnenje Zagovornika ter tudi kakšni so razlogi, da je postopek pri omenjenem organu potekal vse od leta 2014. Razlog, da se je komisija odločila za vpogled v spis, je tudi v tem, da zoper mnenje Zagovornika načela enakosti ni mogoče vložiti pravnega sredstva oziroma ga izpodbijati po pravni poti.

Komisija poudarja, da z zaprosilom za vpogled v spis nikakor ne išče žvižgača, saj je učinkovita zaščita prijaviteljev (žvižgačev) eden od temeljev delovanja komisije in eden od ključnih ciljev vizije trenutnega senata komisije. Pri tem dodajamo, da je bila komisija že tekom postopka pred Zagovornikom načela enakosti seznanjena, kdo je prijavitelj, prav tako je bila iz dokumentov, ki jih je zagovornik posredoval komisiji, seznanjena, kdo vse je sodeloval v postopku pred Zagovornikom, zato komisija zavrača navedbe v članku, da se z vpogledom v spis išče žvižgača ali kakršno koli drugo za sodelujoče v postopku obremenjujoče dokazno gradivo.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Poziv in priporočila komisije Vladi in SDH v zvezi s kadrovanji članov nadzornih svetov

Ljubljana, 12. november 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je Vladi RS in Slovenskemu državnemu holdingu izdala priporočila v zvezi z zagotavljanjem transparentnosti v okviru postopkov imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb s kapitalsko naložbo države.

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je pri obravnavi prejete prijave v zvezi s postopkom odpoklica in imenovanja članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, ki je v lasti Republike Slovenije, zaznala korupcijska tveganja in tveganja za kršitev etike in integritete v zvezi z razreševanjem in imenovanjem članov nadzornih svetov v družbah pod prevladujočim vplivom države oziroma pod izključnim lastništvom države.

V zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji je komisija Vlado RS in Slovenski državni holding, d. d., ki v imenu Republike Slovenije izvršujeta lastniške pravice, konec oktobra pozvala, naj dosledno upoštevata sistemsko načelno mnenje komisije št. 06210-201/2014-30 z dne 16. 9. 2014, poleg tega pa jima je komisija priporočila, da za zagotovitev načela transparentnosti upravljanja z državnim premoženjem svoje odločitve, ki jih sprejmeta v okviru postopkov imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb s kapitalsko naložbo države, pisno obrazložita. Zgolj na tak način bodo lahko odpravljena morebitna korupcijska tveganja ter tveganja kršitve etike in integritete in omogočen morebiten nadzor s strani državnih organov.

V sistemskem načelnem mnenju št. 06210-201/2014-30 je bilo ugotovljeno, da je potrebno v vseh postopkih imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države povečati transparentnost v vseh fazah postopka. V obrazložitvi načelnega mnenja je izrecno zapisano, da je z vidika odgovornosti, ki jo imajo upravljavci, ter omejevanja tveganj korupcije, nasprotja interesov in drugih institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ravnanje upravljavcev, ko ti odpoklic utemeljijo s splošno zakonsko dikcijo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), da je »odločitev prepuščena delničarjem«, nezadostno in neprimerno. Nadalje je v obrazložitvi načelnega mnenje zapisano, da je komisija mnenja, da morajo odločevalci in upravljavci javnega premoženja, svoje odločitve utemeljiti ter s tem vnaprej izključiti kakršne koli sume nedovoljenih in neetičnih ravnanj.

ZGD-1 ne vsebuje izrecnih določb, ki bi zahtevale utemeljitev odpoklica nadzornikov, vendar pa to še ne pomeni, da lastniku oziroma delničarju, ki ga je možno identificirati in bi zahteval razrešitev nadzornega sveta, v primeru izvedbe nadzora oziroma prejema zahteve za podajo podatkov s strani državnih organov, ne bi bilo potrebno navesti razloga za svoj predlog. Pri odpoklicu nadzornikov pred potekom njihovega mandata nedvomno gre za odločitev, za katero mora organ oziroma družba, ki zastopa Republiko Slovenijo kot lastnico, imeti tehtne razloge, saj bi razrešitve brez kakršnihkoli razlogov nedvomno pomenila zlorabo pravic, ki so dodeljeni organu ali družbi kot upravljavcu državnega premoženja.

Ker gre v postopkih imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države oziroma celo pod izključnim lastništvom države za zastopanje Republike Slovenije in posredno za upravljanje s premoženjem Republike Slovenije, je potrebno vsakršno odločitev, ki se sprejme z izvedbo skupščine, ustrezno utemeljiti. Utemeljitev je še zlasti nujna za vse odločitve, ki ne predstavljajo »rednih odločitev« v okviru skupščine, kamor nedvomno sodi tudi odločitev o odpoklicu nadzornega sveta pred potekom mandatne dobe. V primerih, ko upravljavec predhodno poda razrešnico nadzornemu svetu (drugi odstavek 294. člena ZGD-1), gre namreč za odstop od zastavljene politike upravljanja družbe oziroma za spremembo politike upravljanja družbe, tako da bi bila obrazložitev tovrstne odločitve skladna tudi s smernicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD; http://www.bicg.eu/wp-content/uploads/2017/07/OECD-2015.pdf).

V smernicah OECD je tudi določeno, da mora država upravljati družbe pod prevladujočim vplivom države v korist državljanov. To nedvomno pomeni, da mora biti zagotovljena višja stopnja transparentnosti, in posledično zagotovljeno, da mora biti vsaj državnim organom v okviru vodenja postopkov ugotavljanja morebitnih kršitev omogočeno, da na podlagi pisnih obrazložitev presodijo, ali so bile odločitve sprejete v korist državljanom in skladno z zakonskimi normami oziroma ali so bila pooblastila morebiti zlorabljena za dosego kakšnega nedovoljenega cilja.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Sklic 42. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 42. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 14. 11. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Odgovor komisije na očitek o diskriminaciji v postopku zaposlitve

Ljubljana , 11. november 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) objavlja odziv na poročanje medijev o mnenju Zagovornika načela enakosti v zvezi z javnim natečajem, ki ga je komisija izvedla v letu 2014. 

Komisija je Zagovorniku načela enakosti v okviru postopka podala obsežna in podrobna pojasnila ter predložila dokumentacijo, ki potrjuje njene navedbe. Žal pa ta pojasnila in dokumentacija v postopku pred Zagovornikom načela enakosti niso bila upoštevana.

Komisija poudarja, da postopke o zaposlitvi vodi v skladu s predpisi in transparentno. Na javni natečaj se lahko prijavi vsakdo, ki izpolnjuje natečajne pogoje, kar pa ne pomeni, da mora biti tudi izbran. Na javnem natečaju, ki je bil predmet postopka pred Zagovornikom načela enakosti, ni bil izbran nobeden od prijavljenih kandidatov. Predsednik komisije ima namreč kot predstojnik organa diskrecijsko pravico, da se odloči, kateri od kandidatov bo zasedel prosto delovno mesto, ali pa sprejme odločitev o tem, da z nobenim od kandidatov ne bo sklenil pogodbe o zaposlitvi. Že Vrhovno sodišče RS je v zadevi pod opr. št. I Up 11/2017 zavzelo stališče, da neuspel javni natečaj in z njim povezano obvestilo nimata nobenega vpliva na pravni položaj prijavljenih kandidatov, zato se komisija ne more strinjati z mnenjem Zagovornika načela enakosti, da je v konkretnem primeru ravnala diskriminatorno.

Komisija je Zagovorniku načela enakosti v svojih odgovorih pojasnila, da je pri sprejemu svoje odločitve upoštevala več dejavnikov, med drugim dolgotrajnost postopka konkretnega javnega natečaja in večkratne menjave članov natečajne komisije, zaradi katerih je bil podan dvom v enotnost kriterijev ocenjevanja posameznih kandidatov in s tem njihov položaj enakopravne obravnave. Glede na vse navedene okoliščine je bila sprejeta odločitev, da se javni natečaj zaključi brez izbire kandidata, kakršnakoli morebitna osebna okoliščina katerega od kandidatov za zasedbo prostega delovnega mesta pa na navedeno končno odločitev ni vplivala.

Sklic 41. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 41. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 11. 2019, ob 8.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem