Novice

Sklic 29. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 11. 7. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 28. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 28. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 8. 7. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Odziv Republike Slovenije na zahteve GRECA v ad hoc postopku zaradi domnevnega poseganja zakonodajne veje oblasti v sodno

Danes je Komisija za preprečevanje korupcije GRECU (Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope) posredovala zahtevano dokumentacijo v zvezi z zahtevo Državnega sveta RS po odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v sodstvu in tožilstvu. GRECO je namreč na skupščinskem zasedanju 18. junija letos glede Slovenije uvedel ad hoc postopek, zaradi domnevnega poseganja zakonodajne veje oblasti v sodno. Zaradi obvestila slovenske delegacije o situaciji je od Slovenije zahteval predložitev dokumentacije o ločitvi zakonodajne in sodne veje oblasti do konca meseca junija. Dokumentacijo so posredovali Vrhovno državno tožilstvo RS, Vrhovno sodišče RS, Ministrstvo za pravosodje RS, Državni zbor RS ter Državni svet RS.

Ad hoc postopek, ki ga je GRECO vpeljal v svoja pravila delovanja junija 2017, GRECU omogoča hiter odziv v primerih institucionalne reforme, zakonodajne pobude ali postopkovne spremembe v GRECO državi članici, ki lahko predstavlja resno kršitev protikorupcijskih standardov Sveta Evrope.

Državni svet RS je 12. junija 2019, na pobudo Komisije za državno ureditev, katere član je tudi državni svetnik Franc Kangler, sprejel zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper Franca Kanglerja in drugih (dalje: zahteva). Državnemu zboru RS je bila na podlagi 5. alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva posredovana 13. 6. 2019. Upoštevaje 93. člen Ustave Republike Slovenije Državni zbor RS mora odrediti preiskavo, kadar zahtevo zanjo poda Državni svet RS. Trenutno mora slednji, skladno s parlamentarno prakso, prilagoditi zahtevo mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS, podanemu 20. 6. 2019. Zahteva naj bi bila uvrščena na 10. sejo Državnega zbora RS, ki se prične 9. 7. 2019.

Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: Komisija) je kot predstavnica Republike Slovenije v GRECU slednjega o zahtevi obvestila na zadnjem skupščinskem zasedanju, ki je potekalo v Strasbourgu med 17. in 21. junijem letos. GRECO je namreč v 4. ocenjevalnem krogu pod drobnogled vzel preprečevanje korupcije pri članih predstavniških teles (poslancih in državnih svetnikih), sodnikih in tožilcih. Pomemben element, ki ga je GRECO ocenjeval pri presoji zakonodajnega in institucionalnega okvira v Sloveniji, je bilo tudi izpolnjevanje posameznih načel iz Resolucije (97) 24 o dvajsetih vodilnih načelih za boj proti korupciji, ki jo je sprejel Odbor ministrov pri Svetu Evrope leta 1997.  GRECO je predvsem ocenjeval uveljavljanje načela o zagotavljanju ustrezne neodvisnosti in avtonomije organov preprečevanja, preiskave, pregona ter sojenja v primerih korupcijskih kaznivih dejanj, njihovo obremenjenost z nedovoljenimi vplivi ter zagotavljanje zadostnih sredstev za zbiranje dokazov, zaščito oseb, ki sodelujejo z organi oblasti pri boju s korupcijo ter za zagotavljanje zaupnosti preiskav (Vodilno načelo št. 3).

Konkretna zahteva, ki izpostavlja procesna ravnanja posameznih sodnikov in tožilcev v kazenskih postopkih zoper državnega svetnika Franca Kanglerja, polemizira z nekaterimi odločitvami, sprejetimi v teh kazenskih postopkih ter si kot cilj zastavlja ugotavljanje politične odgovornosti pri sodnikih in tožilcih, bi lahko predstavljala obliko nedovoljenega posega zakonodajne veje oblasti v neodvisno sodstvo in tožilstvo. Tako ni jasno, kakšna naj bi bila politična odgovornost predstavnikov sodstva, glede na dejstvo, da lahko politično odgovarjajo za svoja ravnanja zgolj nosilci političnega delovanja, kar sodniki in tožilci niso in ne smejo biti. Potrebno bo tudi presojati, ali pri tej zahtevi sploh gre za zadevo javnega pomena, kot to za uvedbo parlamentarne preiskave zahteva 93. člen Ustave Republike Slovenije ali pa za morebitno zlorabo tega instrumenta družbenega nadzora, ki ga zagotavlja ustava. Hkrati se postavlja tudi vprašanje morebitnega dolžnega izogibanja nasprotju interesov, kadar državni svetnik, zaradi zasledovanja zasebnega interesa, ki bi ga lahko in tudi moral uveljavljati s procesnimi dejanji v omenjenih kazenskih postopkih, uporabi javno funkcijo, pri opravljanju katere naj bi zasledoval zgolj javni interes. K slednjemu ga zavezuje že sam Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, nad izvajanjem katerega bdi Komisija.

GRECU omenjeno Pravilo 34 daje možnost, da z ad hoc postopkom v nujnih primerih državo članico in širšo mednarodno skupnost opozori na kršitev mednarodnih protikorupcijskih standardov v posamezni državi članici. V konkretnem primeru bi namreč lahko bil, zaradi grožnje ugotavljanja politične odgovornosti sodnikov in tožilcev v parlamentarni preiskavi, boj proti korupciji ogrožen.

Sklic 27. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 27. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 20. 6. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Komisija podpisala skupno izjavo o pobudi za sodelovanje Slovenije na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah

Ljubljana, 14. junija 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je dne 13. junija 2019, na pobudo družbe Deloitte, s partnerskimi organizacijami podpisala skupno izjavo o sodelovanju v Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki bo potekal od 18. do 22. novembra 2019.
Združenje preiskovalcev prevar (ACFE) vsako leto prireja Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, ki je namenjen povečanju zavedanja o tveganjih finančnega kriminala in korupcije ter osvetlitvi njihovih negativnih učinkov na poslovno in širšo družbeno okolje. V ta namen je bila letos podpisana skupna izjava o sodelovanju na mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah.

Po mnenju komisije gre v primeru podpisa skupne izjave za pobudo, katere namen je boljše obvladovanje izzivov in tveganj za zagotavljanje skupne varnosti, pri čemer je izredno pomembno in potrebno tesno sodelovanje vseh deležnikov, da bi v okviru svojega udejstvovanja dosegli čim širši krog ljudi.

Kot je bilo izpostavljeno ob podpisu skupne izjave, je področje prevar še vedno premalo poudarjeno in se pomembnost preprečevanje le-teh premalo izpostavlja. Cilj delovanja organizacij, ki so podpisale skupno izjavo pa je informiranje javnosti in sodelovanje ključnih deležnikov na področju prevar.

Komisija je ob tem izpostavila še izredno pomembnost soočanja s problemom in preventivnega ravnanja na tem področju.

Deloitte, Računsko sodišče, podpisna slovesnost s partnerji, foto: Mankica Kranjec

Komisija uvedla postopek na lastno pobudo, vezan na Predlog sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Ljubljana, 14. junija 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je prejela informacijo, da je bil v Državni zbor vložen Predlog zakona o spremembah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov po skrajšanem zakonodajnem postopku, pri čemer se ena od predlaganih sprememb nanaša tudi na podaljšanje prehodnega obdobja za uveljavitev členov, ki urejajo enotno embalažo vseh tobačnih izdelkov. Komisija je prav tako prejela informacijo, da je pri pripravi predloga prišlo do stikov med predstavniki tobačne industrije ter pripravljavci zakona.
Glede na navedeno je komisija zaznala določena tveganja in sum nepravilnosti v povezavi s predlogom sprememb kadilskega zakona ter ocenila, da je obravnava v interesu javnosti. Skladno s tem je na lastno pobudo uvedla preiskavo glede suma nezakonitega vplivanja na pripravo predloga sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter netransparentnost postopka priprave kot tudi sprejema omenjenega predpisa.

Senat komisije predsedniku republike predal in predstavil Letno poročilo komisije za leto 2018 ter Oceno stanja za leto 2018

Ljubljana, 12. junija 2019 – Senat Komisije za preprečevanje korupcije je predsedniku republike Borutu Pahorju včeraj predal in predstavil Letno poročilo komisije za leto 2018 ter Oceno stanja za leto 2018.

Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije je bilo potrjeno na seji senata komisije dne 22. maja 2019, komisija pa ga mora v skladu z 19. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije posredovati Državnemu zboru RS do konca maja. Poleg predaje Letnega poročila ter Ocene stanja za leto 2018 predsedniku Državnega zbora RS mag. Dejanu Židanu, je komisija svoje Letno poročilo za leto 2018 ter Oceno stanja za leto 2018 predala in predstavila tudi predsedniku republike Borutu Pahorju.

Predsednik komisije je ob tej priložnosti izpostavil tudi nujnost čimprejšnje spremembe zakonodaje o integriteti in preprečevanju korupcije, pri čemer pa se komisija zavzema predvsem za sprejem novega zakona in ne noveliranje obstoječega.

Sklic 26. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 26. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 13. 6. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 25. seje senata komisije
2. Javni katalog daril za leto 2018
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik