Zakaj omejitve pri sprejemanju daril

Z natančno in pregledno ureditvijo področja sprejemanja daril se zmanjšujejo možnosti za neutemeljene očitke in nezaupanje v poštenost  uradnih oseb pri izvajanju javne funkcije, javne službe ali dejavnosti v zvezi s položajem. S sklicevanjem na zakonske določbe pa se po drugi strani uradna oseba lahko izogne morebitnim zadregam ali nesporazumom pri sprejemanju protokolarnih daril in daril, ki se tradicionalno ali običajno izročajo ob določenih dogodkih ali ob opravljanju diplomatskih aktivnosti, ko se uradni osebi ali funkciji spoštovanje in priznanje izkazuje s priložnostnimi darili.

Protokolarna in priložnostna darila opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v drugem in tretjem odstavku 30. člena. Protokolarna darila so darila, ki jih uradnim osebam dajejo tuje ali domače pravne ali fizične osebe ob službenih dogodkih in ki ne glede na vrednost postanejo last delodajalca uradne osebe. Priložnostna darila so darila, ki se tradicionalno ali običajno izročajo ob določenih dogodkih ali ob opravljanju diplomatskih aktivnosti, njihova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 evrov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila. V primeru, da ne gre za bodisi priložnostna bodisi protokolarna darila, je uradna oseba (in njen družinski član) dolžna darovalca opozoriti na prepoved sprejemanje daril in zavrniti ponujeno darilo, ali darilo izročiti delodajalcu uradne osebe, če darovalec pri darilu vztraja.

Uradne osebe in njihovi družinski člani ne smejo sprejeti darila:

  • če bi izročitev ali sprejem takega darila pomenilo kaznivo dejanje,
  • če je to prepovedano z drugim zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
  • če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine,
  • če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog uradne osebe.

Subjekt javnega sektorja je dolžan voditi seznam prejetih daril, ki vsebuje podatke o vrsti in ocenjeni vrednosti darila, darovalcu in drugih okoliščinah izročitve darila. V seznam se vpisujejo podatki o darilih, katerih vrednost presega 50 evrov. Seznam daril je subjekt javnega sektorja dolžan posredovati Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) do 31. marca za preteklo leto po elektronskem obrazcu, dostopnem na spletnih straneh Komisije. 

Prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril veljajo samo za tiste gospodarske družbe, ki so ustanovljene na podlagi zakona. Subjektom javnega sektorja, katerih uradne osebe in njihovi družinski člani v preteklem letu niso prejeli darila v vrednosti nad 50 evrov, Komisiji ni potrebno posredovati seznama prejetih daril. Komisija sezname prejetih daril objavlja v katalogu prejetih daril. 

Način razpolaganja z darili, določanja vrednosti daril in vodenje seznama daril ter druga izvedbena vprašanja v zvezi s tem določi minister, pristojen za sistemsko urejanje omejevanja korupcije. Novi Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril je bil v Uradnem listu objavljen 6. 7. 2021 in je začel veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu.

Omejitve daril veljajo za uradne osebe in njihove družinske člane

Uradne osebe so:

  • funkcionarji,
  • uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci,
  • zaposleni v Banki Slovenije,
  • poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja.

Družinski člani so zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Zakonske določbe

30.–34. člen ZIntPK

Pomakni se na vrh