Kakšen je pravilen način poročanja o premoženjskem stanju ob nastopu in ob prenehanju funkcije ali dela?

Poklicni funkcionar, nepoklicni župan in podžupan, uradnik na položaju, poslovodna oseba ter državljan Republike Slovenije, ki opravlja funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero je bil imenovan ali izvoljen na podlagi napotitve ali predloga Vlade Republike Slovenije oziroma Državnega zbora mora takoj, najpozneje pa v enem mesecu po nastopu funkcije ali dela, komisiji preko elektronskega obrazca sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju. Če npr. zavezanec nastopi funkcijo 1. 1. 2020, mora o premoženjskem stanju poročati na datum nastopa funkcije 1. 1. 2020 tako kot to določa spremenjen drugi odstavek 41. člena ZIntPK.

Podatke o premoženjskem stanju morajo ti zavezanci Komisiji, preko elektronskega obrazca, sporočiti tudi najpozneje v enem mesecu po prenehanju funkcije ali dela in leto dni po prenehanju funkcije ali dela. Če npr. zavezancu funkcija preneha 31. 7. 2020, mora o premoženjskem stanju poročati v enem mesecu, a s popisom premoženja na dan 31. 7. 2020. Nato pa še točno eno leto po prenehanju funkcije, torej popis premoženja na dan 31. 7. 2021. V obeh primerih mora obrazec zajemati popis celotnega premoženjskega stanja na navedena datuma.

Kakšen je pravilen način poročanja o premoženjskem stanju ob nastopu in ob prenehanju funkcije ali dela?
Pomakni se na vrh