Informacije javnega značaja in osebni podatki

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, Ljubljana

Odgovorna oseba za katalog: dr. Robert Šumi, predsednik organa

Datum objave kataloga oziroma zadnje spremembe: katalog je bil na spletno stran vnesen leta 2004, nazadnje pa spremenjen 2. 2. 2021.

Druge oblike kataloga: katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram je dostopen tukaj.

Seznam notranjih organizacijskih enot Komisije za preprečevanje korupcije:

Urad 
Vodja: Breda Demšar Petretič, mag.
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Služba za nadzor
Vodja: Katja Mihelič Sušnik
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Služba za preventivo
Vodja: mag. Vita Habjan Barborič
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Milena Podjed Fabjančič,
Višji svetnik za pravna vprašanja, e-mail , naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5538
Albert Nabernik,
Pomočnik vodje Službe za nadzor, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 8476
mag. Sonja Jelen,
Svetni za preventivo, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5708
Gregor Pirjevec,
Svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5716
mag. Martina Vodušek,
Nadzornik svetnik, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5703
Jana Lesnik,
Višji svetovalec za preventivo III, e-mailDunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5545

Komisija za preprečevanje korupcije sodeluje s pristojnimi državnimi organi pri pripravi predpisov s področja preprečevanja korupcije, daje pobude za spremembe in dopolnitve predpisov ter mnenja k predlogom zakonov ter ostalih predpisov pred njihovo obravnavo na vladi o usklajenosti določb predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanja korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov.

Upravni postopki:

 • izdaja dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule,
 • izdaja dovoljenja funkcionarju za opravljanje poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka,
 • izdaja odločbe o prepovedi opravljanja dodatne dejavnosti ali postavitvi pogojev in omejitev, ki jih mora funkcionar spoštovati pri opravljanju te dejavnosti,
 • izdaja odločbe o preklicu dovoljenja, če Komisija za preprečevanje korupcije ugotovi, da funkcionar ne spoštuje pogojev in omejitev iz določbe po tretjem ali četrtem odstavku 26. člena ZIntPK ali opravlja poklicno ali drugo dejavnost na   način, ki vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije,
 • izdaja odločbe, da določeno darilo, dano funkcionarju, postane last Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo,
 • odloča o prenosu daril v last Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti oziroma o dolžnosti vplačila vrednosti darila v državni oziroma občinski proračun s strani funkcionarja,
 • odloča o odvzemu sprejetega darila funkcionarju, ki presega znesek, določen z ZIntPK, ali ki je ali bi lahko vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije,
 • odloča o obstoju nasprotja interesov po pisnem obvestilu uradne osebe, ki nima predstojnika,
 • odloča o znižanju plače oziroma nadomestila plače zavezanca zaradi zavrnitve sporočanja podatkov o funkcijah, dejavnostih, premoženju in dohodkih v skladu z zakonom,
 • vpis lobista v register lobistov (registracija lobista) in vpis spremembe podatkov lobista (spremembe podatkov v registru lobistov),
 • izbris lobista iz registra lobistov (izbris lobista),
 • izrekanje upravnih sankcij na podlagi 73. in 74. člena ZIntPK,
 • izdaja sklepa in odredbe iz drugega odstavka 47. člena ZIntPK, na podlagi katerega mora zavezanec v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije izdelati, uresničiti ali dopolniti načrt integritete,
 • postopki na podlagi zahtev prosilcev za dostop do informacij javnega značaja ali v zvezi s ponovno uporabo informacij javnega značaja,
 • postopki na podlagi Zakona o medijih,
 • odločanje o vlogah posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
 • zastopanje Komisije za preprečevanje korupcije v upravnih sporih.

Prekrškovni postopki:

 • izvajanje nadzora nad izvajanjem ZIntPK,
 • vodenje prekrškovnih postopkov na podlagi ZIntPK.

Drugi postopki po ZIntPK:

 • postopek zaradi suma korupcije, kršitve predpisov o nasprotju interesov, omejitev poslovanja, lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitve etike in integritete javnega sektorja skladno z ZIntPK, postopke s področja nezdružljivosti funkcij s članstvom in dejavnostmi, prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril, zahteve neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja, kršitve uporabe protikorupcijske klavzule in dolžnosti razkritja lastniške strukture ponudnika, postopke s področja nadzora nad premoženjskim stanjem, postopke v zvezi z zaščito prijaviteljev, načrti integritete, izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta za uresničevanje resolucije in druge postopke skladno z ZIntPK in Poslovnikom Komisije za preprečevanje korupcije, ki niso upravni postopki;

Senat komisije sprejema zlasti naslednje odločitve:

 • sprejema sistemska načelnega mnenja, načelna mnenja in ugotovitve o konkretnem primeru ter stališča, priporočila, opozorila ali pojasnila, povezanih z ugotavljanjem koruptivnih ravnanj po ZIntPK ter posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj, z uveljavljanjem predpisov o nasprotju interesov, z uporabo protikorupcijske klavzule, z omejitvami poslovanja, sprejemanjem daril, lobiranjem, krepitvijo etike in integritete ter z drugimi nalogami in pristojnostmi komisije,
 • sprejema sistemska pojasnila o posameznih institutih, ki jih ureja ZIntPK,
 • izdaja sklepe za izvedbo ukrepov in metod po ZIntPK v obliki sistemskega ali tematskega nadzora v subjektih javnega sektorja in o sprejemu poročila o nadzoru,
 • odloča o prijavah neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja, in sicer na podlagi ocene dejanskega stanja po potrebi izda ustrezna navodila za ravnanje in ukrene, kar je potrebno, da se preprečijo nezakonite ali neetične zahteve ter nastanek škodljivih posledic,
 • nudi pomoč dobrovernemu prijavitelju pri ugotavljanju vzročne zveze med škodljivimi posledicami in povračilnimi ukrepi,
 • izdaja opozorila funkcionarju o nezdružljivosti opravljanja pridobitne dejavnosti z njegovo funkcijo in o nezdružljivosti njegove funkcije s članstvom in dejavnostjo v organih pravnih oseb,
 • vodi postopke ocene nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti,
 • odloča o obstoju nasprotja interesov pri uradnih ravnanjih uradnih oseb, ki nimajo predstojnika,
 • poziva k uveljavljanju ničnosti pogodb, sklenjenih v nasprotju z določbami ZIntPK, vezano na omejitve poslovanja, protikorupcijske klavzule in dolžnosti razkritja, ter drugih ukrepih v zvezi s tem.

Zakonodajni postopki:

 • podajanje predlogov za sprejem ali spremembo predpisov ter usmeritve glede načina izvrševanja ukrepov iz resolucije in načrtov za njeno uresničevanje,
 • podajanje mnenj k predlogom zakonov in ostalih predpisov pred njihovo obravnavo na vladi,
 • podaja pobud državnemu zboru ali vladi za spremembe zakonov ali drugih predpisov z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanje korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov

Seznam javnih evidenc je dostopen na spodaj.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop prek spleta: Katalog informacij javnega značaja

Fizičen dostop:

Informacije so fizično dostopne v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije, na naslovu Dunajska cesta 56, Ljubljana, vsak delavnik od 8.30 do 15.00 ure.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami, in sicer je možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.

Prosilci se lahko zglasijo osebno na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacijah javnega značaja

Seznam uradnih oseb

 • Mirjan HREN, Nadzornik višji svetnik
 • Barbara FÜRST, po pooblastilu predsednika vodja Službe za preventivo
 • Anja PERC, Nadzornik svetnik
 • mag. Vita HABJAN BARBORIČ, Vodja Službe za preventivo
 • dr. Jure ŠKRBEC, Nadzornik svetnik
 • Mojca BELIŠ POTOČNIK, Nadzornik višji svetovalec II
 • mag. Andreja KOKALJ, Nadzornik svetnik
 • Gregor PIRJEVEC, Višji svetnik za upravne in sodne zadeve
 • Betka PAJNIČ, Nadzornik svetnik
 • Katja MIHELIČ SUŠNIK, Vodja Službe za nadzor 
 • Albert NABERNIK, Pomočnik vodje Službe za nadzor 
 • Žarko LIPOVEC, Nadzornik višji svetovalec III
 • mag. Sonja JELEN, Svetnik za preventivo
 • Sašo PODOBNIK, Svetovalec za preventivo
 • Jana LESNIK, Višji svetovalec za preventivo III
 • Sanja MARIĆ, Nadzornik višji svetovalec II
 • David LAPORNIK, Nadzornik svetnik
 • Milena PODJED FABJANČIČ, Višji svetnik za pravna vprašanja
 • mag. Martina JOSIĆ, Nadzornik višji svetovalec III
 • Maja KURALT, Nadzornik višji svetovalec III
 • mag. Martina VODUŠEK, Nadzornik svetnik
 • Damir ROZMAN, Nadzornik višji svetovalec III
 • Gaja KOVAČ, Raziskovalec višji svetovalec za preventivo
 • Milena PODJED-FABJANČIČ, Višji svetnik za pravna vprašanja
 • Albert NABERNIK, Pomočnik vodje Službe za nadzor
 • mag. Sonja JELEN, Svetnik za preventivo
 • Gregor PIRJEVEC, Višji svetnik za upravne in sodne zadeve
 • mag. Martina VODUŠEK, Nadzornik svetnik
 • Jana LESNIK, Višji svetovalec za preventivo III
 • Mirjan HREN, Nadzornik višji svetnik
 • Barbara FÜRST, po pooblastilu predsednika vodja Službe za preventivo
 • Anja PERC, Nadzornik svetnik
 • Gregor PIRJEVEC, Višji svetnik za upravne in sodne zadeve
 • Betka PAJNIČ, Nadzornik svetnik
 • mag. Vita HABJAN BARBORIČ, Vodja Službe za preventivo
 • Katja MIHELIČ SUŠNIK, Vodja Službe za nadzor 
 • Albert NABERNIK, Pomočnik Vodje Službe za nadzor 
 • dr. Jure ŠKRBEC, Nadzornik svetnik
 • Mojca BELIŠ POTOČNIK, Nadzornik višji svetovalec II
 • mag. Andreja KOKALJ, Nadzornik svetnik
 • Sanja MARIĆ, Nadzornik višji svetovalec II
 • Žarko LIPOVEC, Nadzornik višji svetovalec III
 • Maja KURALT, Nadzornik višji svetovalec III
 • David LAPORNIK, Nadzornik svetnik
 • mag. Sonja JELEN, Svetnik za preventivo
 • Jana LESNIK, Višji svetovalec za preventivo III
 • mag. Martina JOSIĆ, Nadzornik višji svetovalec III
 • mag. Martina VODUŠEK, Nadzornik svetnik
 • Damir ROZMAN, Nadzornik višji svetovalec III
 • Gaja KOVAČ, Raziskovalec višji svetovalec za preventivo

Evidence dejavnosti obdelave

 1. Podatki o zavezancu
Naziv Komisija za preprečevanje korupcije
Naslov Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov anti.korupcija@kpk-rs.si
Telefon 01 400 57 10

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Ime in priimek Milena Podjed-Fabjančič
Delovno mesto višji svetnik za pravna vprašanja
Elektronski naslov anti.korupcija@kpk-rs.si
Telefon 01 400 57 10

2. Podatki o zbirkah osebnih podatkov

1)

Naziv zbirkeEVIDENCA PRIJAV O SUMIH KORUPCIJE IN KRŠITEV ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       vodenje postopkov reševanja prejetih prijav,

2.       ugotavljanje korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ter drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki

 

Prijavitelji in prijavljene osebe.

Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       ime in priimek,

2.       naslov stalnega ali začasnega prebivališča in

3.       druge podatke, povezane s preprečevanjem in raziskovanjem prijavljenih koruptivnih ravnanj za namene ugotavljanja korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ali drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

 

Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

2)

Naziv zbirkeEVIDENCA ZADEV S PODROČJA MEDNARODNE KORUPCIJE
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       ugotavljanje vzrokov mednarodne korupcije,

2.       oblikovanja ukrepov za njihovo preprečevanje,

3.       za potrebe poročanja mednarodnim organizacijam; odkrivanja primerov mednarodne korupcije v skladu s pooblastili v ZIntPK in

4.       sodelovanje z drugimi pristojnimi državnimi organi.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki

1.       osumljeni,

2.       ovadeni,

3.       obtoženi ali obsojeni slovenski in tuji državljani oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in tujini.

Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene osebe;

2.       EMŠO;

3.       kvalifikacija kaznivega dejanja;

4.       vrsta zaključka zadeve.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

3)

Naziv zbirkeEVIDENCA ZADEV S PODROČJA ZAŠČITE PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH RAVNANJ
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       izvajanja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj,

2.       spremljanja učinkovitosti zaščite prijavitelja,

3.       pomoč prijaviteljem.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Prijavitelji, ki komisiji podajo prijavo o koruptivnem ravnanju.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime prijavitelja ali njegov psevdonim,

2.       odločitev o tem, ali je bila prijava prijavitelja podana v dobri veri,

3.       ali je bila za zaščito prijavitelja in njegovih družinskih članov odrejena zaščita po zakonu, ki ureja zaščito prič.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

4)

Naziv zbirkeEVIDENCA ZADEV S PODROČJA ZAŠČITE URADNIH OSEB, OD KATERIH SE ZAHTEVA NEZAKONITO OZIROMA NEETIČNO RAVNANJE
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       izvajanje zaščite uradnih oseb,

2.       spremljanja učinkovitosti zaščite,

3.       pomoč uradnim osebam.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiUradne osebe, ki menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali neetično ravnanje, ali se s tem namenom nad njo izvaja psihično ali fizično nasilje.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime prijavitelja,

2.       osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,

3.       navedba organa,

4.       seznam izdanih navodil komisije za ravnanje.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

5)

Naziv zbirkeEVIDENCA O OBSTOJU VZROČNE ZVEZE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 25. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       ugotavljanja obstoja povračilnih ukrepov,

2.       ukrepanja proti povračilnim ukrepom,

3.       spremljanja učinkovitosti ukrepov komisije.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiPrijavitelji, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive posledice.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime prijavitelja,

2.       osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,

3.       navedba organa,

4.       vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

 

 Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

6)

Naziv zbirkeEVIDENCA ZAHTEVKOV ZA PREMESTITEV IZ ČETRTEGA ODSTAVKA 25. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       ugotavljanje obstoja povračilnih ukrepov,

2.       ukrepanje proti povračilnim ukrepom,

3.       spremljanja učinkovitosti ukrepov komisije.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiPrijavitelji, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive posledice.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime prijavitelja,

2.       osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,

3.       navedba organa,

4.       vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev,

5.       delovno mesto, ki ga (je) prijavitelj zaseda(l) pred in po premestitvi.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

7)

Naziv zbirkeEVIDENCA SEZNAMOV DARIL FUNKCIONARJEV IN SEZNAMOV DARIL DRŽAVNIM IN LOKALNIM ORGANOM IN NOSILCEM JAVNIH POOBLASTIL
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       ugotavljanje in odločanje o kršitvah glede prepovedi in omejitev sprejemanja daril,

2.       nadzor komisije nad vodenjem seznamov daril,

3.       objavljanje seznamov daril.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki

1.       funkcionarji iz 4. člena ZIntPK,

2.       darovalci.

Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       naziv organa, ki je prejel darilo,

2.       osebno ime obdarovanca in njegova funkcija,

3.       podatki o darilu,

4.       osebno ime prejemnika darila in njegova funkcija ali položaj,

5.       naziv organa, ki je prejel darilo,

6.       osebno ime in naslov darovalca oziroma naziv in sedež,

7.       vrsta in vrednost darila.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

8)

Naziv zbirkeEVIDENCA POSLOVNIH SUBJEKTOV IZ 35. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       izvajanje nadzora nad omejitvami poslovanja,

2.       sporočanja podatkov,

3.       objavljanja podatkov o poslovnih subjektih za katere veljajo omejitve poslovanja z njimi.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiFunkcionarji iz 4. člena ZIntPK.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       EMŠO,

3.       naslov stalnega prebivališča,

4.       organizacija, kjer funkcionar opravlja funkcijo in tip funkcije,

5.       datum nastopa in prenehanja omejitve,

6.       naziv, sedež, matična in davčna številka poslovnega subjekta,

7.       način udeležbe funkcionarja v poslovnem subjektu,

8.       podatek, ali omejitev poslovanja velja v razmerju do družinskega člana.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

9)

Naziv zbirkeEVIDENCA URADNIH OSEB, GLEDE KATERIH KOMISIJA PO DRUGEM ODSTAVKU 38. ČLENA IN DRUGEM ODSTAVKU 39. ČLENA ZIntPK UGOTAVLJA OBSTOJ NASPROTJA INTERESOV
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       ugotavljanje in odločanje o nasprotju interesov,

2.       sodelovanje s pristojnimi državnimi organi.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiUradne osebe iz 4. člena ZIntPK.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime uradne osebe,

2.       funkcija oziroma položaj,

3.       naslov stalnega prebivališča,

4.       vsebina odločitve komisije.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

10)

Naziv zbirkeEVIDENCA ZAVEZANCEV IZ PRVEGA ODSTAVKA 41. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       ugotavljanje zavezancev in njihove istovetnosti,

2.       preverjanje podatkov in odločanje po ZIntPK,

3.       objava podatkov,

4.       izvajanje pristojnosti komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki

1.       zavezanci – poklicni funkcionarji,

2.       nepoklicni župani in podžupani,

3.       uradniki na položaju,

4.       poslovodne osebe,

5.       osebe, odgovorne za javna naročila skladno s 4. členom ZIntPK.

Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime, EMŠO,davčna številka zavezanca,

2.       podatki o funkciji oziroma delu, delu, ki ga je opravljal neposredno pred nastopom funkcije, drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja,

3.       podatki o lastništvu oziroma deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti in oznako firme, oziroma imena organizacije,

4.       podatki o deležih, delnicah, pravicah, ki jih imajo predhodno navedeni subjekti v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti z oznako firme oziroma imena organizacije (posredno lastništvo),

5.       podatki o letnih dohodkih, ki so osnova za dohodnino,

6.       podatki o nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki,

7.       podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih skupna vrednost na posameznem računu presega 10.000 eurov,

8.       podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 eurov,

9.       podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjih, če njihova skupna vrednost ob času prijave premoženja presega 10.000 eurov,

10.   podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih vrednost presega 10.000 eurov,

11.   podatki o premičninah, katerih vrednost presega 10.000 eurov.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

11)

Naziv zbirkeEVIDENCA ZADEV S PODROČJA NESORAZMERNO POVEČANEGA PREMOŽENJA IZ 45. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       ugotavljanje premoženjskega stanja zavezancev,

2.       odločanje o kršitvah ter sodelovanje s pristojnimi državnimi organi.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki

1.       zavezanci – poklicni funkcionarji,

2.       nepoklicni župani in podžupani,

3.       uradniki na položaju,

4.       poslovodne osebe,

5.       osebe, odgovorne za javna naročila skladno s 4. členom ZIntPK.

Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       funkcija oziroma položaj zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK,

3.       seznam obvestil iz drugega in četrtega odstavka 45. člena ZIntPK,

4.       seznam sprejetih odločitev po petem odstavku 45. člena ZIntPK,

5.       seznam ukrepov po šestem odstavku 45. člena ZIntPK.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

12)

Naziv zbirkeEVIDENCA OSEB IZ DRUGE ALINEJE TRETJEGA ODSTAVKA 47. ČLENA ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       učinkovito izvajanje načrta integritete,

2.       usposabljanja oseb, odgovornih za načrt integritete.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Osebe, odgovorne za izdelavo načrta integritete.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       delovno mesto,

3.       organ.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

13)

Naziv zbirkeEVIDENCA FUNKCIONARJEV, ZOPER KATERE JE KOMISIJA PREDLAGALA UVELJAVLJANJE ODGOVORNOSTI ZARADI NEIZVAJANJA UKREPOV IZ RESOLUCIJE
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       uresničevanje resolucije,

2.       predlaganje ukrepov v primeru njihovega neizvajanja.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiFunkcionarji, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanje ukrepov iz resolucije.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       naslov stalnega ali začasnega prebivališča,

3.       drugi podatki, potrebni za uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov iz resolucije.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

14)

Naziv zbirkeEVIDENCA – REGISTER LOBISTOV
Namen obdelave osebnih podatkovZagotavljanje zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora nad lobiranjem.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiLobist oziroma lobistka, ki opravlja dejanja lobiranja.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       davčna številka,

3.       naslov,

4.       firma oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, ali interesne organizacije, če je lobist pri teh zaposlen, ter

5.       področja, glede katerih je registriral interes.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

15)

Naziv zbirkeEVIDENCA – SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV, GOSPODARSKIH DRUŽB OZIROMA INTERESNIH ORGANIZACIJ, ZA KATERE LOBIRAJO LOBISTI
Namen obdelave osebnih podatkovZagotavljanje zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora na lobiranjem.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiPosamezniki, ki lobirajo za samostojne podjetnike, gospodarske družbe oziroma interesne organizacije.
Vrste osebnih podatkov v zbirkiOsebno ime posameznikov, ki lobirajo za samostojne podjetnike, gospodarske družbe oziroma interesne organizacije, in položaj, ki ga imajo v teh subjektih.
Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

16)

Naziv zbirkeEVIDENCA IZREČENIH SANKCIJ LOBISTOM PO 73. IN 74. ČLENU ZIntPK
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       zagotavljanje zakonitosti in transparentnosti lobiranja,

2.       varnost pravnega prometa,

3.       spremljanja vzrokov in kršitev,

4.       oblikovanja ukrepov.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiLobisti, ki jim komisija, v skladu s pristojnostmi, izreče eno od sankcij iz 73. in 74. člena ZIntPK.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       davčna številka,

3.       vrsta kršitve,

4.       vrsta sankcije.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

17)

Naziv zbirkeEVIDENCA O PRAVNOMOČNIH ODLOČBAH O PREKRŠKIH
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       zagotavljanje izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku,

2.       ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiStorilci prekrškov.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča,

2.       rojstni podatki, če je storilec tujec,

3.       podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo,

4.       pravna opredelitev prekrška,

5.       številka in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečena sankcija,

6.       datum pravnomočnosti odločbe,

7.       številka zadeve.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiDrugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe3 leta od dneva pravnomočnosti odločbe.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških.

18)

Naziv zbirkeVPISNIK ZA ZADEVE PREKRŠKOV, V KATERIH SE IZDA ODLOČBA O PREKRŠKU
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo,

2.       učinkovito vodenje postopkov ter statistično poročanje.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiStorilci prekrškov.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       rojstni podatki (če je storilec tujec),

3.       EMŠO,

4.       naslov stalnega in začasnega prebivališča,

5.       državljanstvo,

6.       poklic,

7.       zaposlitev,

8.       podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo,

9.       osebni podatki predlagatelja, drugih udeležencev v postopku,

10.   pravna opredelitev prekrška,

11.   številka in datum izdane odločbe o prekršku,

12.   izrečena sankcija,

13.   številka zadeve.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiDrugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe5 let od dneva pravnomočnosti odločbe.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških.

19)

Naziv zbirkeVPISNIK ZA ZADEVE PREKRŠKOV, V KATERIH SE IZDA PLAČILNI NALOG
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo,

2.       učinkovito vodenje postopkov ter statistično poročanje.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiStorilci prekrškov.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       rojstni podatki (če je storilec tujec),

3.       EMŠO,

4.       naslov stalnega in začasnega prebivališča,

5.       državljanstvo,

6.       poklic,

7.       zaposlitev,

8.       podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo,

9.       osebni podatki predlagatelja, drugih udeležencev v postopku,

10.   pravna opredelitev prekrška,

11.   številka in datum izdanega plačilnega naloga,

12.   izrečena sankcija,

13.   številka zadeve.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiDrugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe5 let od dneva pravnomočnosti plačilnega naloga.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških.

20)

Naziv zbirkeEVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH (OSEBNE MAPE)
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,

2.       uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva,

3.       zagotavljanje statističnega spremljanja,

4.       za potrebe inšpekcijskega nadzora.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiJavni uslužbenci in funkcionarji komisije ter nekdanji zaposleni na komisiji.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       EMŠO,

3.       davčna številka,

4.       kraj rojstva,

5.       država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,

6.       državljanstvo,

7.       naslov stalnega in začasnega prebivališča,

8.       izobrazba,

9.       podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v Modro zavarovalnico,

10.   podatki o vzdrževanih družinskih članih,

11.   podatki o številu otrok do 10. leta starosti zaradi pravice do letnega dopusta,

12.   podatki o plači in drugih prejemkih,

13.   podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodbe o izobraževanju,

14.   podatki o višini letnega dopusta,

15.   podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oziroma poškodbe ali nege družinskega člana,

16.   datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,

17.   datum nastopa dela,

18.   vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,

19.   potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,

20.   naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,

21.   število ur tedenskega rednega delovnega časa,

22.   razporeditev delovnega časa,

23.   datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,

24.   način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiMinistrstvo za finance, Finančna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Modra zavarovalnica, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambeTrajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku. Osebne mape se hranijo v ognjevarnih omarah.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

21)

Naziv zbirkeEVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN STROŠKIH DELA (MFERAC) KE-SD
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,

2.       uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva,

3.       zagotavljanje statističnega spremljanja,

4.       varovanja življenja, zdravja, delovne zmožnosti delavca,

5.       preprečevanje nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti ter

6.       za potrebe inšpekcijskega nadzora.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiJavni uslužbenci in funkcionarji komisije.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       identifikacijski podatki (osebno ime, prebivališče, EMŠO),

2.       podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja),

3.       podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju,

4.       podatki o imenovanju, napredovanju in nazivu,

5.       podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti, podatki o službenih potovanjih,

6.       podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski in službeni dobi,

7.       podatki o izvrševanju funkcij,

8.       tajni podatki,

9.       podatki o letnih ocenah,

10.   podatki o izrabi letnega dopusta,

11.   podatki o priznanjih in nagradah,

12.   višina plačnega razreda,

13.   podatki o ugotovljeni disciplinski ali odškodninski odgovornosti,

14.   podatki o prenehanju delovnega razmerja,

15.   podatki, potrebni za obračun plače,

16.   kraj rojstva,

17.   država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,

18.   državljanstvo,

19.   naslov stalnega in začasnega prebivališča,

20.   izobrazba,

21.   bruto plača za delo s polnim delovnim časom,

22.   bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega,

23.   bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa,

24.   bruto nadomestila plač, ki bremenijo komisijo,

25.   bruto zaostala izplačila in nadomestila plač,

26.   bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti,

27.   plača,

28.   zaostalo izplačilo,

29.   nadomestilo plače,

30.   izredno izplačilo,

31.   povračila stroškov v zvezi z delom,

32.   regres za letni dopust,

33.   jubilejna nagrada,

34.   dodatna plačila, namenjena socialni varnosti,

35.   plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč,

36.   odpravnina,

37.   stroški izobraževanja delavcev,

38.   davki na izplačane plače,

39.   ostali stroški dela,

40.   plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

41.   plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,

42.   plačani prispevki za starševsko varstvo,

43.   plačani prispevki za zaposlovanje,

44.   datum opravljenega zdravstvenega pregleda,

45.   drugi podatki v skladu z zakonom.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiMinistrstvo za finance, Finančna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Modra zavarovalnica, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Rok hrambeTrajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežnik, ter v predpisih v zvezi z uporabo aplikacije MFERAC, predvsem glede pooblastil za dostop in pravic za vnašanje ter spreminjanje podatkov.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

22)

Naziv zbirkeEVIDENCA O IZVAJALCIH AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB
Namen obdelave osebnih podatkov

1.       izvajanje sklenjenih avtorskih pogodb in pogodb o delu,

2.       za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki

 

Osebe, ki so s komisijo sklenile avtorsko ali podjemno pogodbo.

Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       EMŠO,

3.       davčna številka,

4.       stalno ali začasno prebivališče,

5.       številka TRR.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambeTrajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

23)

Naziv zbirkeEVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA
Namen obdelave osebnih podatkovIzvajanje pogodbe o zaposlitvi.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiJavni uslužbenci in funkcionarji komisije.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       datum in ura prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan,

3.       vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni (koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust, ipd.).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiNi zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambeTrajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

24)

Naziv zbirkeEVIDENCA O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH ZA VARNO DELO IN POŽARNO VARNOST
Namen obdelave osebnih podatkovZagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiZaposleni na komisiji.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       datum opravljenega usposabljanja.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiNi zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambeArhivsko gradivo, v skladu z načrtom klasifikacijskih znakov.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

25)

Naziv zbirkeEVIDENCA ZADEV/DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Namen obdelave osebnih podatkovIzvrševanje nalog iz pristojnosti komisije na podlagi ZIntPK in zakonodaje s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava arhivskega gradiva.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiStranke, pobudniki, prosilci, prijavitelji, zavezanci in drugi osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo v postopkih po ZInPK in zakonodaji s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava arhivskega gradiva.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       naslov,

3.       EMŠO,

4.       davčna številka,

5.       zaposlitev,

6.       funkcija oziroma položaj,

7.       firma, sedež in enotna matična številka pravne osebe,

8.       kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov),

9.       drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiDrugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambeArhivsko gradivo, v skladu z načrtom klasifikacijskih znakov.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, zakonodaja s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava arhivskega gradiva.

26)

Naziv zbirkeEVIDENCA OBISKOVALCEV
Namen obdelave osebnih podatkovVarovanje premoženja ter vzdrževanje reda v prostorih komisije.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiOsebe, ki vstopajo v prostore komisije, razen zaposlenih, in drugih, ki imajo s komisijo sklenjeno pogodbo o delu/zaposlitvi.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       razlog vstopa,

3.       datum in ura vstopa in izstopa.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiNi zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe3 leta.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

27)

Naziv zbirkeDNEVNIK TISKANIH DOKUMENTOV
Namen obdelave osebnih podatkovOpravljanje delovnih nalog.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiZaposleni na komisiji.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

Za tiskanje se uporablja tiskalniški strežnik CUPS, zato se tiskanje izvaja preko tega strežnika. Izjema so vsi lokalni tiskalniki in mrežni tiskalniki, ker zanje oziroma za nameščeno verzijo strežnika CUPS ne obstaja gonilnik (PPD datoteka), ki bi omogočal tiskanje prek CUPS.

CUPS si beleži naslednje podatke (vir: http://man7.org/linux/man-pages/man8/cupsd-logs.8.html, poglavje »PAGE LOG FILE FORMAT«):

1.       ime CUPS tiskalniške vrste,

2.       uporabniško ime zaposlenega,

3.       zaporedna številka tiskalnega opravila,

4.       datum in ura tiskanja,

5.       število natisnjenih strani na dokument,

6.       število kopij dokumenta,

7.       IP naslov odjemalca,

8.       podatki o zaračunavanju (ne uporabljamo, privzeto »-«),

9.       ime opravila (vsebuje ime datoteke natisnjenega dokumenta),

10.   podatki o mediju tiskanja (»-« če ni podatka),

11.   številke tiskanih strani (»-« če ni podatka).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiNi zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambeDnevniški zapisi se arhivirajo na Bacula strežnik, arhivske kopije so na voljo največ eno leto. Sicer pa dnevniški zapisi ne rotirajo (logrotate).
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov

Za tiskanje dokumentov na mrežne tiskalnike so nastavljena gesla, ki ga je treba predhodno odtipkati na tiskalniku, da se tiskanje lahko začne (t. i. »secure print«).

Prostori, v katerih se nahaja strojna oprema se izven delovnega časa zaklepajo, strojna oprema pa po koncu delovnega dne izklaplja. Izven delovnega časa so ti prostori varovani tudi z video-nadzornim sistemom.

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o delovnih razmerjih.

28)

Naziv zbirkeEVIDENCA FINANČNIH TRANSAKCIJ JAVNEGA SEKTORJA
Namen obdelave osebnih podatkovUčinkovito izvajanje ukrepov in metod za krepitev integritete, zagotavljanje transparentnosti delovanja javnega sektorja, preprečevanje korupcije, nasprotja interesov, nadzora nad premoženjskim stanjem, omejitev poslovanja, sprejemanje daril, lobiranje.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiPosamezniki, ki so prejemniki javnih sredstev, imetniki deležev, delnic, ustanovitelji, družbeniki, delničarji, člani organov upravljanja in nadzora.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       številka transakcijskega računa,

2.       matična številka,

3.       davčna številka,

4.       naslov,

5.       navedba, da gre za fizično osebo, ter v primeru kadar se izplačilo nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve: osebno ime in kraj bivanja prejemnika,

6.       znesek transakcije,

7.       valuta transakcije,

8.       datum transakcije,

9.       koda namena,

10.   namen transakcije, kot so ga vpisali uporabniki v primeru donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali drugih intelektualnih storitvah,

11.   sklic plačnika in prejemnika transakcije,

12.   enolični identifikator transakcije,

13.   drugi knjigovodski podatki o transakciji,

14.   E-račun.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiNeomejen krog uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPodatkovne zbirke se nahajajo na strežnikih Državnega oblaka. Varnost, kontrolo fizičnega dostopa itd. se zagotavlja v skladu z dogovorom/pogodbo med komisijo in MJU.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

29)

Naziv zbirkeEVIDENCA O VOLONTERSKIH PRIPRAVNIKIH
Namen obdelave osebnih podatkovIzvajanje sklenjenih pogodb o opravljanju volonterskega pripravništva, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiOsebe, ki so s komisijo sklenile pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       davčna številka,

3.       EMŠO,

4.       stalno prebivališče,

5.       številka TRR.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiOsebe, ki so s komisijo sklenile pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe10 let.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih.

30)

Naziv zbirkePRISTOPNA KONTROLA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA NA KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
Namen obdelave osebnih podatkovRegistracija delovnega časa, pristopna kontrola.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiZaposleni na komisiji, na njenem sedežu.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime zaposlenega,

2.       številka kartice,

3.       vrsta in ura prihoda ter odhoda na delovno mesto,

4.       prihod/odhod,

5.       gibanje (prehodi).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZaposleni na komisiji, administrator kartic.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambeTrajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovProstori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega sta vstopni točki izven delovnega časa varovani z video-nadzornim sistemom.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o varstvu osebnih podatkov in drugi predpisi s tega področja.

31)

Naziv zbirkeSEZNAM IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC
Namen obdelave osebnih podatkovČlanom senata in uslužbencem komisije, ki opravljajo nadzorne in preiskovalne naloge v povezavi z uresničevanjem in kršitvami ZIntPK, se izda identifikacijsko kartico, s katero lahko izkazujejo pooblaščenost in istovetnost pri opravljanju nalog po ZIntPK, zlasti v zvezi z vpogledom in pridobivanjem podatkov ter dokumentov in v zvezi z zbiranjem informacij iz pristojnosti komisije (4. člen Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije).
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki

1.       funkcionarji komisije,

2.       zaposleni na komisiji.

Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       ime in priimek,

2.       fotografija.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiFizične oziroma pravne osebe pri katerih bo član senata oziroma uslužbenec komisije lahko opravljal nadzorne in preiskovalne naloge v povezavi z uresničevanjem in kršitvami ZIntPK in v povezavi s tem lahko izkazoval pooblaščenost in istovetnost pri opravljanju nalog po ZIntPK, zlasti v zvezi z vpogledom in pridobivanjem podatkov ter dokumentov in v zvezi z zbiranjem informacij iz pristojnosti komisije.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambeDo prenehanja delovnega razmerja oziroma funkcije.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku. Fotografija se hrani samo do prenosa na identifikacijsko kartico.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije.

32)

Naziv zbirkeEVIDENCA PREJEMNIKOV E-NOVIC IN KPK VESTNIKA, NA E-POŠTO
Namen obdelave osebnih podatkovObveščanje naročnikov o novicah zlasti s področja dela komisije in ostalih novic, aktualnih za delo komisije.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiPrejemniki e-novic in KPK Vestnika.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       IP številka,

2.       e-naslov.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiNi zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambeDo odjave od storitve.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Osebna privolitev.

33)

Naziv zbirkeEVIDENCA O OPRAVLJENIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH ZAPOSLENIH
Namen obdelave osebnih podatkovVarovanje življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanje nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirkiZaposleni pri komisiji.
Vrste osebnih podatkov v zbirki

1.       osebno ime,

2.       datumi opravljenih zdravstvenih pregledov.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatkiZ zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoOsebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambeTrajno.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkovPostopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Datum: 5. 10. 2018

 

Pomakni se na vrh