Vodstvo in zaposleni

Organiziranost Komisije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je organizirana smiselno glede na svoje pristojnosti in naloge, ki so preventivne in nadzorno-preiskovalne narave. Komisija je zato organizirana v obliki dveh stebrov – Službe za preventivo ter Službe za nadzor. Ostale dejavnosti opravljata Vodstvo in Urad Komisije.

Vodstvo

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi

Predsednik

Dr. Robert Šumi, rojen leta 1974 na Jesenicah, je doktor znanosti s področja poslovne etike – integritete in kadrovskega menedžmenta – vodenja.  Doktoriral je leta 2013 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo Vpliv integritete na uslužni stil vodenja v profitni in neprofitni organizaciji. Pred tem je zaključil magistrski študij na Fakulteti za družbene vede, še prej pa je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede Univerze in na Visoki policijsko-varnostni šoli Univerze v Mariboru.

Od leta 1993 do nastopa funkcije predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 1. aprila 2020 je bil zaposlen v policiji. Kariero je začel na Policijski upravi Kranj kot policist in kasneje policist – kriminalist ter policijski inšpektor, od leta 2007 pa je bil zaposlen na Generalni policijski upravi, kjer je med drugim v obdobju 2008–2010 vodil delovno skupino za krepitev integritete policistov na nivoju celotne policije. Od ustanovitve Odbora za integriteto in etiko v policiji leta 2011 je bil predsednik tega odbora, ki deluje kot posvetovalno telo generalnega direktorja policije. Od leta 2014 je vodil novoustanovljeni Center za raziskovalne in socialne veščine, ki deluje v okviru Policijske akademije in na katerem se je med drugim ukvarjal z aktivnostmi na področjih organizacijske in osebnostne integritete, etike, psihološke pomoči in podpore, etičnega vodenja, profesionalizma, krepitve dobrih medsebojnih odnosov in upravljanja konfliktov …

Leta 2019 je postal docent na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, v okviru Ministrstva za javno upravo pa je izvajal tudi usposabljanja za javne uslužbence s področja integritete, preprečevanja korupcije, nasprotja interesov in drugih neetičnih ravnanj pri izvajanju javnih nalog. Že desetletje je aktiven tudi kot mednarodni strokovnjak v okviru različnih evropskih institucij (Svet Evrope, GRECO, CEPOL, Frontex, DCAF, OVSE, Taiex).

Ima dolgoletne izkušnje z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in izvajanjem aktivnosti na področju krepitve osebnostne in organizacijske integritete ter preprečevanja korupcije in drugih oblik neetičnosti v domačem in mednarodnem okolju, z vodenjem na različnih organizacijskih ravneh ter z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj in izvajanjem nadzorstvenih dejavnosti.

Namestnik predsednika

Mag. Uroš Novak je rojen leta 1969 in je magistriral na Fakulteti za upravo, pred tem pa je opravil višjo in visoko upravno šolo. Od septembra 2017 do nastopa funkcije na Komisiji je bil zaposlen na Slovenskih železnicah, pred tem pa je od leta 1999 delal na tedanji davčni upravi, ki se je po združitvi s carinsko upravo avgusta 2014 preimenovala v Finančno upravo RS.

Namestnik predsednika

Simon Savski je rojen leta 1966, univerzitetni diplomirani pravnik. Na Pravni fakulteti je diplomiral leta 2006, pred tem pa je diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve in Visoko policijsko-varnostni šoli.

Svojo kariero je začel kot policist in kariero nadaljeval kot policijski inšpektor na Operativno komunikacijskem centru Generalne policijske uprave. Na Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve je od leta 2008 pokrival področja zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, občinskega redarstva, varnosti na smučiščih in varnosti tožilstev. Od leta 2013 je delal v Ministrstvu za pravosodje kot svetovalec za varnost, pri čemer je skrbel za varnost pravosodnih organov, ministrstva, za področje obrambnega načrtovanja, zaščite in reševanja ter za varnost tajnih podatkov. Je avtor Zakona o zasebnem varovanju in soavtor Zakona o detektivski dejavnosti s komentarjem.

Je strokovnjak za področje varovanja, načrtovanje varovanja in risk managementa. Kot predavatelj s področja varovanja je izvajal različna usposabljanja sodnikov, tožilcev in zaposlenih v pravosodnih organih ter varnostnega osebja v Zbornici RS za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, ter na več višjih strokovnih šolah.

Zaposleni

Vodstvo

Pomočnik predsednika Komisije: Rado Jože Kerč, e-mail

Strokovna sodelavka VII/1: Petra Zajc, e-mail

Dunajska cesta 56, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
tel: +386 (0)1 478 84 83

Zaposleni:

 • Milena Podjed Fabjančič, e-mail, Višja svetnica za pravna vprašanja
 • Gregor Pirjevec, e-mail, Višji svetnik za upravne in sodne zadeve
 • Maša Jesenšek, e-mail, Svetnica za odnose z javnostmi

Urad

Vodja Urada Komisije: Breda Demšar Petretič, mag.e-mail

Pomočnica vodje Urada Komisije: mag. Jagoda Vitez, e-mail

Zaposleni:

 • Maja Divjak, e-mail, Svetovalka svetnica Komisije
 • Lado Langof, e-mail, Svetnik informatik – analitik
 • Deja Škoporc, e-mail, Svetnica sistemska administratorka
 • Tadeja Primc, e-mail, Finančnica VII/2-II
 • Manca Dovč, e-mail, Tajnica funkcionarja V-I
 • Ana Vidic, e-mail, Tajnica funkcionarja V-I
 • Suzana Plahuta, e-mail, Tajnica funkcionarja V-I
 • Karin Rus, e-mail, Receptorka

Služba za nadzor

Vodja Službe za nadzor: Katja Mihelič Sušnik e-mail

Pomočnik vodje Službe za nadzor: Albert Nabernik, e-mail

Zaposleni:

 • Mirjan Hren, e-mail, Nadzornik višji svetnik
 • dr. Jure Škrbec, e-mail, Nadzornik svetnik
 • David Lapornik, e-mail, Nadzornik svetnik
 • mag. Andreja Kokalj, e-mail, Nadzornica svetnica
 • Anja Perc, e-mail, Nadzornica svetnica
 • Betka Pajnič, e-mail, Nadzornica svetnica
 • Mojca Beliš Potočnik, e-mail, Nadzornica višja svetovalka II
 • Sanja Marić, e-mail, Nadzornica višja svetovalka II
 • Damir Rozman, e-mail, Nadzornik višji svetovalec III
 • Žarko Lipovec, e-mail, Nadzornik višji svetovalec III
 • mag. Martina Josić, e-mail, Nadzornica višja svetovalka III

Služba za preventivo

Vodja Službe za preventivo: mag. Vita Habjan Barborič e-mail

Pomočnica vodje Službe za preventivo: Barbara Fürst, e-mail

Zaposleni:

 • mag. Sonja Jelen, e-mail, Svetnica za preventivo
 • Jana Lesnik, e-mail, Višja svetovalka za preventivo III
 • Sašo Podobnik, e-mail, Svetovalec za preventivo
 • Gaja Kovač, e-mail, Višja svetovalka za preventivo III
 • Nina Wabra Jakič, e-mail, Svetnica za odnose z javnostmi
 • mag. Martina Vodušek, e-mail, Nadzornica svetnica
 • Maja Kuralt, e-mail, Nadzornica višja svetovalka III
Pomakni se na vrh