O spletni strani

1. O spletni strani

Skladno z določbami zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja, niso avtorskopravno varovana. Zato se dokumenti, objavljeni na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije, lahko reproducirajo, priobčijo javnosti, distribuirajo, dajejo v najem in predelajo, pri čemer se mora v primeru uporabe prosto dostopnih informacij javnega značaja navesti naslednji vir podatkov: »Komisija za preprečevanje korupcije«.

Komisija za preprečevanje korupcije se bo trudila, da na spletnih straneh zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke, vendar ne prevzema odgovornosti za točnost in pravilnost njihove vsebine. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Komisija za preprečevanje korupcije niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

2. Informacije o upravljavcu spletne strani:

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca Komisija za preprečevanje korupcije
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana
Telefon: 01 400 57 10
Faks: 01 230 97 78
E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov E- pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si
Telefon: 01 400 57 10
Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo (a) Obisk spletne strani

Spletni strežnik spletnega mesta v dnevniško datoteko beleži datum in čas obiska, obiskano spletno mesto in podatke o tem mestu (koda odgovora strežnika na spletni zahtevek in velikost datoteke v bajtih), spletno mesto, ki ga je uporabnik predhodno obiskal (t.im. HTTP referer), ter podatke o identifikaciji spletnega brskalnika. IP naslovov obiskovalcev se ne beleži. Gre za običajno beleženje podatkov v tako imenovano dnevniško datoteko (t.im. log file). Ti podatki se hranijo začasno, za namen nadzora nad tehničnim delovanjem spletne strani ter kot pomoč pri odpravljanju morebitnih napak na tehnični infrastrukturi, nato se samodejno izbrišejo.

Zagotavljajo se razumni ukrepi, ki onemogočajo identifikacijo posameznega obiskovalca. Podatki niso dostopni nepooblaščenim osebam ali javnosti, razen v sumarni oziroma anonimizirani obliki.

Spletna stran je dostopna samo prek šifrirane (t. im. SSL) povezave.

Spletna stran je izdelana s tehnologijo WordPress.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog upravljavca Komisije za preprečevanje korupcije.

(b) Naročanje na e-novice (KPK Vestnik)

Pri naročanju na spletne novice (KPK Vestnik) Komisija za preprečevanje korupcije, poleg IP številke, obdeluje naslov elektronske pošte (e-naslov), ki se vpiše v spletni obrazec, ter datum in čas prijave. Prav tako se vpiše varnostno kodo (CAPTCHA) z namenom, da se prepreči, da bi se podatke (roboti) indeksirali. Roboti namreč varnostne kode (CAPTCHA) sami običajno ne zmorejo napisati.

Komisija za preprečevanje korupcije podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novicah s področja njenega dela in ostalih novic, aktualnih v zvezi z njenim delom (KPK Vestnik).

Podatki o elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavi. Od prejemanja e-novic (KPK Vestnika) se lahko odjavi kadarkoli.

Osebni podatki (naslov elektronske pošte) se obdelujejo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (Člen 6(a) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, št. L 119, z dne 4. 5. 2016)). Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice se označi, da se soglaša, da Komisija za preprečevanje korupcije e- naslov uporablja za namene obveščanja o novicah (zlasti s področja dela Komisije za preprečevanje korupcije in ostalih novic, aktualnih za delo komisije) oziroma KPK Vestnika. Uporabnik je seznanjen, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpiše, in sicer tako, da v poslanem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo ali odjavo.

Če uporabnik ne bo označil, da z navedenim soglaša, Komisija za preprečevanje korupcije ne bo pošiljala obvestil na njegov elektronski naslov, niti ne bo zbirala ali obdelovala njegovega naslova elektronske pošte. Komisija za preprečevanje korupcije namreč za prijavo na novice (KPK Vestnik) uporablja sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebi, ki izrecno soglaša, da želi prejemati elektronska obvestila.

(c) Prijava, vprašanje, pripombe

Na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije lahko posameznik prek obrazca, dostopnega na njeni spletni strani Prijava suma korupcije in drugih nepravilnosti poda prijavo zaradi kršitev predpisov, ki sodijo v njeno delovno področje (korupcija, nasprotje interesov, lobiranje, protikorupcijska klavzula, nezakonito ali neetično ravnanje, prijava premoženja, nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja) ali naslovi vprašanje ali poda pripombe.

Komisija za preprečevanje korupcije potrebuje naslov elektronske pošte posameznika, da mu lahko odgovori oziroma ga obvesti o ugotovitvah v zvezi s podano prijavo, vprašanjem, podajo pripombe. Posameznik pa lahko vpiše tudi svoje ime in priimek, vendar ti podatki niso obvezni.

Podatke, ki jih bo posameznik vpisal v spletni obrazec, dostopen na spletni strani Prijava suma korupcije in drugih nepravilnosti, Komisija za preprečevanje korupcije obdeluje le, če je to nujno za izvrševanje njenih zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti (člen 6(e) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, št. L 119, z dne 4. 5. 2016)), kot je obravnava prijav, vprašanj in pripomb, njihovo reševanje in shranjevanje (arhiviranje).

Rok hrambe je odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

3. Piškotki in upravljanje z njimi

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko uporabnik spremeni v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejme opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov se lahko v brskalniku tudi popolnoma prepreči za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na računalniku uporabnika, se lahko izbrišejo.

Komisija za preprečevanje korupcije kot registrirani upravljavec spletnega mesta ima ob prijavi v sistem za upravljanje s spletno stranjo dodeljenih več piškotkov spletnega mesta in njegovih vtičnikov za prilagoditev uporabniške izkušnje in njihovo enolično identifikacijo.

Spletna stran uporabnikom posreduje spletne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. V ta namen se uporabniku dodeli začasen sejni piškotek, ki poteče ob zaključku brskalniške seje.

4. Izjava o varstvu osebnih podatkov

a) V kakšnem primeru bo Komisija za preprečevanje korupcije navezala stik s posameznikom?

Komisija za preprečevanje korupcije bo stik s posameznikom vzpostavila v naslednjih primerih:

– če se posameznik naroči na novice (KPK Vestnik);

– če posameznik poda prijavo zaradi kršitev predpisov, ki sodijo v njeno delovno področje (korupcija, nasprotje interesov, lobiranje, protikorupcijska klavzula, nezakonito ali neetično ravnanje, prijava premoženja, nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja) in je potrebno razjasniti dejansko stanje ali pridobiti dodatno gradivo ali če posameznik nanjo naslovi morebiti vprašanje ali poda pripombe, da se ga obvesti o ugotovitvah glede podane prijave (v kolikor to izrecno zahteva) oziroma odgovori na vprašanje, pripombe, ipd.;

– če zoper posameznika (uradno ali odgovorno osebo v javnem ali zasebnem sektorju) uvede preiskavo.

b) Ali bodo osebni podatki posameznika posredovani tretjim osebam?

Komisija za preprečevanje korupcije osebnih podatkov posameznikov, pridobljenih z obiskom spletne strani oziroma z naročanjem na e-novice (KPK Vestnika) ne bo posredovala tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače. Prav tako Komisija za preprečevanje korupcije drugim ne bo posredovala podatkov, pridobljenih na podlagi prijave, vprašanja oziroma podanih pripomb, razen če zakon ne določa drugače.

c) Ali in kako se lahko posameznik informira o tem, katere njegove osebne podatke obdeluje Komisija za preprečevanje korupcije?

Komisija za preprečevanje korupcije bo na zahtevo posameznika, v skladu z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na posameznika, omogočil vpogled v njegove osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredovala mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo Komisija za preprečevanje korupcije na zahtevo posameznika, v skladu z veljavno zakonodajo, podala tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki posameznika, ki jih zbira. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabi naslednji elektronski naslov, kamor lahko naslovijo svojo zahtevo: anti.korupcija@kpk-rs.si.

č) Varnost zbranih podatkov

Varnost osebnih podatkov poteka skladno z določili internega akta Komisije za preprečevanje korupcije, in sicer Pravilnika o varovanju osebnih podatkov v Komisiji za preprečevanje korupcije.

d) Sklepno

Komisija za preprečevanje korupcije varuje zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatki se uporabljajo izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij Komisija za preprečevanje korupcije ne bo uporabljala v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bo razkrila tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače. Komisija za preprečevanje korupcije bo storila vse, da osebne podatke posameznika zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami, zlorabami oziroma nedopustnimi posegi.

Vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani se lahko pošlje na naslednji elektronski naslov: anti.korupcija@kpk-rs.si.

e) Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov:

Izjava je bila zadnjič posodobljena 1. 10. 2018.