Elektronski register tveganj


Izvajanje načrtov integritete je komisija za preprečevanje korupcije v letu 2014 nadgradila z vzpostavitvijo elektronskega registra tveganj, s čimer je vzpostavila poenoten sistem vodenja podatkov o tveganjih in ukrepih za njihovo obvladovanje tako za potrebe zavezancev kot za potrebe komisije.

Elektronski register tveganj je elektronska različica registra, ki je sicer bistveni sestavni del načrta integritete vsakega zavezanca in vsebuje celoten nabor zaznanih tveganj ter s strani predstojnika sprejetih in potrjenih ukrepov, prioritet, nosilcev in rokov. Vnos teh vsebin v elektronski register vedno predstavlja zaključno dejanje v postopku oblikovanja ali posodabljanja načrta integritete. Razmislek in razprava o tveganjih se morata na ravni institucije odviti že pri samem oblikovanju oziroma posodabljanju načrta integritete, elektronski register pa izpolnimo ali posodobimo šele potem, ko je glede vsebine načrta integritete znotraj institucije dosežen nek konsenz in je tako oblikovan načrt integritete in s tem tudi register tveganj sprejet in potrjen tudi s strani predstojnika.

Zavezanci za načrt integritete so bili dolžni vsebino svojih registrov tveganj prenesti v elektronsko obliko najkasneje do 5. junija 2014.


Dostop do elektronskega registra tveganj

Slider

Do elektronskega registra tveganj lahko dostopa skrbnik načrta integritete posamezne institucije. Skrbnik načrta integritete je obenem tudi edini, ki lahko elektronski register ureja in spreminja. V elektronski register vstopi s pomočjo svojega e-poštnega naslova, za uspešno prijavo pa mora biti kot skrbnik načrta integritete s tem e-poštnim naslovom zaveden tudi v sistemu in evidenci, ki jo vodi komisija. Ob uvedbi elektronskega registra leta 2014 je komisija v evidenco vključila vse takratne skrbnike načrtov integritete in jim tako omogočila dostop do elektronskih registrov njihovih institucij.

Natančne informacije in napotke za uporabo elektronskega registra najdete v Navodilih za uporabo elektronskega registra tveganj.


Vpogled v elektronski register tveganj za zaposlene

Zaposleni lahko v elektronski register tveganj vpogledujejo, ne morejo pa ga urejati in spreminjati (te aktivnosti lahko opravlja le skrbnik načrta integritete).

Vodstvu in zaposlenim je register tveganj na vpogled na povezavi, ki jim jo posreduje skrbnik načrta integritete. Povezava se nahaja na prvi oziroma vstopni strani elektronskega registra v odstavku “Vpogled v register tveganj za zaposlene”.  Vsebino registra pa lahko tudi natisnete.


Ažurno sporočanje sprememb za neoviran dostop do registra

Da bi imeli skrbniki neoviran dostop do elektronskega registra tveganj, je pomembno, da zavezanci komisijo ažurno obveščajo o vsaki spremembi, ki se nanaša na skrbnika in njegove kontaktne podatke.

Ob menjavi skrbnika načrta integritete morate komisiji sporočiti:

  • ime in priimek novega skrbnika načrta integritete
  • delovno mesto skrbnika
  • telefonsko številko skrbnika
  • elektronski naslov skrbnika (e-poštni naslov)

Spremembe lahko sporočite na elektronski naslov integriteta@kpk-rs.si, na Center za integriteto in preventivo pa se lahko obrnete tudi preko telefona (01) 400 57 10.