Arhivi

Ista oseba pri istem naročniku več let zaporedoma sodeluje pri postopkih javnih naročil kot član strokovne komisije (je stalni član komisije), kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK. Kakšne so obveznosti posameznika (osebe, odgovorne za javna naročila) glede poročanja premoženjskega stanja? Kakšne so v tem primeru obveznosti naročnika glede sporočanja seznamov zavezancev?

Skladno s 3. odstavkom 41. člena ZIntPK je oseba, kljub temu, da je stalni član komisije za vodenje postopkov javnih naročil, dolžna komisiji vsako tekoče leto do 31. januarja poročati podatke o premoženjskem stanju v celoti, če je v preteklem koledarskem letu sodelovala v postopkih javnih naročil, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK. Podatke o premoženjskem stanju v celoti mora sporočiti tudi če v njenem premoženjskem stanju od zadnjega poročanja ni prišlo do sprememb.

Naročnik mora takega posameznika (stalnega člana strokovne komisije) vsako leto preko elektronskega obrazca, do 31. decembra tekočega leta, prijaviti v seznam zavezancev, če je v tem letu sodeloval vsaj v enem postopku oddaje javnega naročila. Ta seznam lahko naročniki sporočijo tudi med letom, vendar ga je potrebno ažurirati na zadnji dan, ko se v tem letu na seznamu pojavi še kakšna sprememba.

Uprava družbe je v mesecu decembru 2015 v strokovno komisijo za oddajo javnega naročila imenovala določene osebe, katerih naloga bo izvesti oziroma sodelovati v postopku javnega naročanja v okviru svojih pristojnosti. V postopku oddaje javnega naročila je bila konec leta 2015 pripravljena razpisna dokumentacija, v dosedanji fazi postopka pa člani komisije dejansko še niso aktivno sodelovali v postopku javnega naročila. Ali so člani komisije v zvezi z oddajo javnega naročila dolžni komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju do 31. 1. 2016, ali bo ta obveznost nastopila šele v letu 2017?

Komisija ocenjuje, da osebe, odgovorne za javna naročila, postanejo zavezanci za prijavo premoženjskega stanja, ko na podlagi izdanega sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila pričnejo s sodelovanjem pri javnem naročilu v okviru nalog, ki so opredeljene v 11. točki 4. člena ZIntPK (torej ko odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika.)

Če te osebe v letu 2015 v okviru postopka javnega naročila niso odločale, potrjevale in predlagale vsebine razpisne dokumentacije, niso zavezane za prijavo premoženjskega stanja do 31. 1. 2016. Če pa bodo v letu 2016 opravljale te naloge, bodo morale prijaviti premoženjsko stanje do 31. 1. 2017.

Ali je tuji državljan brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ki je imenovan v strokovno komisijo za oddajo javnega naročila, ki presega mejno vrednost, prav tako zavezanec za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju in ali mora v tem primeru poročati o vsem svojem premoženju, tudi tistem v matični državi? Ali je tujce potrebno prijaviti v seznam zavezancev?

Če v postopkih javnih naročil, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK, sodeluje tuj državljan, je skladno s tretjim odstavkom 41. člena ZIntPK prav tako zavezan, da Komisiji za preprečevanje korupcije poroča podatke o premoženjskem stanju v celoti, in sicer skladno s prvim odstavkom 42. člena ZIntPK tudi podatke o premoženju, ki ga ima v matični državi. Prav tako pa mora tudi naročnik tujega državljana na elektronskem obrazcu prijaviti v seznam zavezancev.

Član komisije je sodeloval v javnem naročilu, ki je bilo ovrednoteno na več kot znašajo mejne vrednosti. Po izbiri pa je bil znesek nižji od mejnih vrednosti. Ali mora član komisije poročati o premoženjskem stanju?

Ne glede na to, da je bila v postopku izpogajana končna vrednost nižja od mejnih vrednosti za poročanje premoženjskega stanja, obveznost poročanja premoženjskega stanja osebe, odgovorne za javna naročila, iz tega razloga ni izključena. Kljub nižji končni vrednosti je oseba zavezanec za poročanje premoženjskega stanja in je dolžna poročati svoje premoženjsko stanje do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Ali poročajo premoženjsko stanje le osebe, odgovorne za javna naročila, ki so sodelovale v postopku javnega naročanja, ki se je v preteklem letu tudi pravnomočno končal oziroma ali za nastop dolžnosti sporočanja premoženjskega stanja zadostuje že, da je oseba imenovana v strokovno komisijo in je izdan sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila?

Osebe, odgovorne za javna naročila, postanejo zavezanci za prijavo premoženjskega stanja, ko na podlagi izdanega sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila pričnejo s sodelovanjem pri javnem naročilu v okviru nalog, ki so opredeljene v 11. točki 4. člena ZIntPK. Obveznost poročanja premoženjskega stanja oseb, odgovornih za javna naročila, se ne nanaša le na osebe, ki so sodelovale v pravnomočno končanem postopku javnega naročila, ampak obveznost poročanja do 31. januarja tekočega leta nastopi že, če se je postopek javnega naročanja oziroma delo v njem pričelo v preteklem koledarskem letu (to velja tudi, če postopek do 31. decembra še ni pravnomočno zaključen).

Oseba v postopku javnega naročanja sodeluje le pri opredelitvi predmeta javnega naročila/pri njegovi kalkulaciji/pri odpiranju ponudb/le podpisuje odločitve glede izbire ponudnikov. Ali je zavezana sporočati podatke o premoženjskem stanju?

Osebe, ki v postopku javnega naročanja sodelujejo le pri opredelitvi predmeta javnega naročila, pri njegovi kalkulaciji, pri odpiranju ponudb ali zgolj podpisuje odločitve glede izbire ponudnikov, niso osebe, odgovorne za javna naročila v smislu 11. točke 4. člena ZIntPK in posledično niso zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju.

Oseba je član nadzornega sveta/prokurist gospodarske družbe, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv. Naknadno je prišlo do pomembnejše spremembe lastniške strukture in SDH v gospodarski družbi nima več večinskega deleža ali prevladujočega vpliva. Kakšne so obveznosti člana nadzornega sveta/prokurista glede poročanja premoženjskega stanja? Kakšne so v tem primeru obveznosti gospodarske družbe glede sporočanja seznamov zavezancev?

V primeru, da SDH v gospodarski družbi nima več večinskega deleža ali prevladujočega vpliva, člani nadzornega sveta/prokuristi niso več zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskem stanju. V tem primeru morajo navedene osebe, v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZIntPK, najpozneje v enem mesecu po prenehanju funkcije člana nadzornega sveta/prokurista oziroma v tem primeru od dneva, od katerega SDH v gospodarski družbi nima več večinskega deleža ali prevladujočega vpliva, komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju v celoti. Prav tako pa morajo komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju v celoti tudi leto dni po prenehanju funkcije.

Gospodarska družba pa mora osebo v 30 dneh po prenehanju funkcije (oziroma po prenehanju statusa zavezanca za poročanje podatkov o premoženjskem stanju) odjaviti iz seznama zavezancev, kot to določa peti odstavek 41. člena ZIntPK. Odjava se opravi na »Obrazcu za odjavo posameznika iz seznama zavezancev«.

V katerih primerih se izpolnjuje elektronski obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oziroma dela, v katerih primerih elektronski obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob prenehanju funkcije oziroma dela in v katerih primerih elektronski obrazec za prijavo podatkov o spremembi premoženjskega stanja?

a) Obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oziroma dela: namenjen je prijavi premoženjskega stanja v enem mesecu po nastopu funkcije oziroma dela ter za osebe, odgovorne za javna naročilain uradnike Državne revizijske komisije, ki komisiji poročajo podatke o premoženjskem stanju enkrat letno, do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Ta obrazec se uporablja tudi za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju na poziv komisije v postopku rednega ali izrednega nadzora nad premoženjskim stanjem posameznega zavezanca.

b) Obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob prenehanju funkcije oziroma dela: namenjen je prijavi premoženjskega stanja v enem mesecu po prenehanju funkcije oziroma dela, ter prijavi premoženjskega stanja leto dni po prenehanju funkcije oziroma dela. Ta obrazec se torej uporablja za zadnji dve dolžni poročanji premoženjskega stanja, ki morata skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja. Osebe, odgovorne za javna naročila, tega obrazca ne izpolnjujejo.

c) Obrazec za prijavo podatkov o spremembi premoženjskega stanja: namenjen je prijavi spremembpremoženjskega stanja v času opravljanja funkcije oziroma dela. Zavezanci morajo komisiji poročati podatke o spremembah premoženjskega stanja (ki zajemajo tudi spremembe pri opravljanju funkcije) enkrat letno, do 31. januarja za preteklo koledarsko leto. V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati. Tega obrazca ne izpolnjujejo osebe, odgovorne za javna naročila in uradniki Državne revizijske komisije.