V 3. členu Zakona o preprečevanju korupcije je bilo določeno, da se določbe glede prepovedi in omejitve sprejemanja daril uporabljajo tudi za člane individualnih in kolektivnih poslovodnih organov v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti. Ali prepoved in omejitve sprejemanja daril še veljajo za člane individualnih in kolektivnih poslovodnih organov v gospodarskih družbah v večinski lasti RS ali lokalni skupnosti ali ne?

Sporočamo vam, da 30. člen ZIntPK (ki je zamenjal ZPKor, ki ga omenjate v svojem dopisu) določa prepoved in omejitve sprejemanja daril za funkcionarje in njihove družinske člane, 34. člen ZIntPK pa določa omejitve in prepovedi sprejemanja daril za državne organe, organe lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil. Za člane individualnih in kolektivnih poslovodnih organov v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, pa ZIntPK pravil oziroma prepovedi sprejemanja daril ne ureja.

(odgovor z dne 16.8.2011 št. 001-1/2011-713)