V kakšnem odnosu sta Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril in Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, oziroma kako naj lokalne oblasti postopajo, da bodo zadovoljile zahteve obeh veljavnih pravnih aktov?

Določbe ZIntPK, ki urejajo področje prepovedi in omejitve sprejemanja daril in Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 53/2010, 73/2010, v nadaljevanju Pravilnik), se uporabljajo za funkcionarje, državne organe, samoupravne lokalne skupnosti (občine) ter nosilce javnih pooblastil. 6. točka 4. člena ZIntPK, ki podrobneje določa, kdo so funkcionarji, med le-te šteje tudi funkcionarje v samoupravnih lokalnih skupnostih. Konkretno kateri so ti funkcionarji, pa izhaja iz Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009 IN 51/2010), po katerem so občinski funkcionarji župan, podžupan in občinski svetniki. Za občinske funkcionarje glede sprejemanja daril veljajo določbe ZIntPK in na njegovi podlagi sprejetega Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril; občino pa zavezujejo določbe ZIntPK o dolžnosti voditi sezname daril in posredovanju kopij teh seznamov Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, Občina torej vodi in komisiji posreduje sezname daril, ki so jih prejeli občinski funkcionarji in občina kot organ.
Za ostale zaposlene v občini, ki imajo po Zakonu o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) položaj javnega uslužbenca, pa glede omejitev in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril veljajo določbe ZJU in na njegovi podlagi sprejete Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l RS, št. 58/2003). Razlaga oziroma tolmačenje teh predpisov ni v pristojnosti komisije, zato vam svetujemo, da se za morebitna ustrezna pojasnila o pravilih glede sprejemanja daril javnih uslužbencev obrnete na Ministrstvo za javno upravo. Poudarjamo pa, da seznama daril, ki so jih dobili javni uslužbenci, komisiji ni potrebno posredovati.

(odgovor z dne 5.10.2011 št. 001-1/2011-810)