Socialna zbornica v skladu s Pravilnikom o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva izdaja licence za supervizorje. Socialna zbornica je pred leti že izvajala strokovno izobraževanje za supervizorje, ki ga je kasneje predala v izvajanje fakulteti za socialno delo zaradi očitka, da je nehigienično, da zbornica podeljuje supervizorjem licence in jih hkrati izobražuje. Ali lahko Socialna zbornica pripravi in izvaja izobraževanje skupaj s tujimi predavatelji za supervizorje v svojem izobraževalnem centru kot izvajalka programa, čeprav izdaja licence za supervizorje, ali je bolje, da program izvaja druga organizacija?

Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je pri presoji vašega vprašanja v zvezi z opravljanjem izobraževalne dejavnosti Socialne zbornice za supervizorje, ki jim zbornica izdaja licence, ugotovila, da navedenega področja, ki se tiče (ne)dovoljenosti opravljanja določene dejavnosti s strani določene pravne osebe, ZIntPK ne ureja. Ker je Komisija pristojna le za razlago in tolmačenje določb ZIntPK, na vaše vprašanje ne more podati odgovora. Pristojnosti in dejavnosti, ki jih lahko opravlja Socialna zbornica, so določene v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-uradno prečiščeno besedilo), Statutu ter drugih internih aktih zbornice, zato vam svetujemo, da pred opravljanjem teh dejavnosti preverite pristojnosti vaše zbornice, za dodatna pojasnila pa se obrnite na ministrstvo, pristojno za socialne zadeve (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).
Če predpisi dovoljujejo, da Socialna zbornica izvaja izobraževalne dejavnosti za supervizorje, ki jim izdaja tudi licence, je treba to dejavnost izvajati na način, da se prepreči morebitno nasprotje interesov, omejevanje konkurence ali neupravičeno dajanje prednosti komurkoli v tem procesu.

(odgovor z dne 31.1.2012 št. 06262-1/2012-16)