Ali gre v primeru, ko je zakonec občinske svetnice član nadzornega odbora občine za nasprotje interesov?

ZIntPK ureja nezdružljivost opravljanja funkcije zgolj za funkcionarje, pri čemer omejuje le hkratno opravljanje določenih funkcij in dejavnosti s strani ene osebe, ne omejuje pa opravljanja določenih dejavnosti družinskim članom funkcionarja. Člani nadzornega odbora občine skladno z Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Tudi ZLS v tem segmentu, nezdružljivosti funkcij torej ne razširja na družinske člane funkcionarja, kar pomeni, da v zakonodaji ni ovir za to, da je zakonec občinske svetnice član nadzornega odbora iste občine.
Član nadzornega odbora občine in občinska svetnica sta v skladu z 10. točko 4. člena ZIntPK uradni osebi, za kateri velja prepoved nasprotja interesov. Institut nasprotja interesov je določen v 12. točki 4. člena ZIntPK. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK). Sorodstveno razmerje samo po sebi ne pomeni nasprotja interesov in kot tako ne more biti razlog za prenehanje ene ali druge funkcije. Morata pa biti tako član nadzornega odbora občine kot tudi občinska svetnica v skladu s 37. členom ZIntPK ves čas pozorna na to, da do nasprotja interesov ne pride. Skladno s tem naj se zakonec občinske svetnice, ki je član nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, izloči iz nadzora nad zadevami in sicer takrat, kadar bi se glede na vse okoliščine primera utegnil ustvariti videz, da nadzorne vloge nad zadevami iz pristojnosti občinskega sveta ne opravlja objektivno in nepristransko zaradi dejstva, da je članica občinskega sveta njegova soproga.

(odgovor z dne 17.10.2011 št. 001-1/2011-820)