Občina je sprejela Pravilnik za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Po pravilniku je komisija za vodenje javnega razpisa, ki odloča o razdelitvi sredstev, sestavljena iz petih članov in sicer: enega člana občinske uprave, enega člana zainteresirane javnosti, dveh predstavnikov športnih društev in enega predstavnika občinskega sveta. Komisijo sprašujete, ali se morata predstavnika športnih društev izločiti pri razdelitvi sredstev za vsa športna društva ali le za društva, katerih člana sta. Zanima vas tudi, ali je član komisije za vodenje javnega razpisa, ki je hkrati član občinskega sveta, lahko tudi član športnega društva ali predsednik društva.

Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je pri odgovoru na vaša vprašanja izhajala iz določb ZIntPK o nasprotju interesov ter o nezdružljivosti funkcij in določb Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/08, 51/10, v nadaljevanju ZLS).
Kar se tiče vprašanja o (ne)združljivosti funkcij z drugimi dejavnostmi nepoklicnega funkcionarja (člana občinskega sveta), to materijo ureja drugi odstavek 27. člena ZIntPK, ki določa, da nepoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz prvega odstavka, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom. Po prvem odstavku 27. člena med te osebe ne sodijo društva, ustanove in politične stranke. Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami in dejavnostmi ureja tudi 37. b člen ZLS, ki v drugem odstavku določa, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem svetu in delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
ZIntPK članstvo v društvih in organih društev nepoklicnim funkcionarjem torej dovoljuje brez omejitev, pa tudi sicer komisija za javna naročila ne sodi med organe iz drugega odstavka 27. člena, nad katerimi bi občinski svet po svoji funkciji opravljal neposredni nadzor nad njihovim delom, niti med naloge, ki so po ZLS nezdružljive s funkcijo člana občinskega sveta. To pomeni, da ni podana nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta članstvom v komisiji za javna naročila in tudi ne s članstvom v društvu ali zastopanjem društva, iz česar izhaja, da je član občinskega sveta lahko član komisije za javna naročila, član športnega društva in tudi predsednik društva.

(odgovor z dne 6.7.2011 št. 001-1/2011-615)