Občina je objavila razpis za odgovornega urednika javnega glasila občine, po katerem odgovorni urednik delo opravlja kot zunanji sodelavec občine. Po odloku o javnem glasilu odgovornega urednika imenuje župan na predlog programskega sveta. Ker obstaja možnost, da se na razpis prijavi tudi brat direktorja občinske uprave, sprašujete ali glede na predhodno navedeno sorodstveno razmerje obstajajo kakršnekoli zakonske omejitve, po katerih brat direktorja občinske uprave ne bi smel biti imenovan za odgovornega urednika javnega glasila občine.

Komisija je pristojna zgolj za razlago določb ZIntPK, zato vam ne moremo odgovoriti na vprašanje, ali obstajajo kakršnekoli zakonske omejitve, po katerih brat direktorja občinske uprave ne bi smel biti imenovan za odgovornega urednika javnega glasila občine.
ZIntPK v 35. členu ureja omejitve poslovanja med organom ali organizacijo javnega sektorja in subjektom, v katerem je udeležen funkcionar organa ali organizacije javnega sektorja ali njegov družinski član. Ker direktor občinske uprave ni funkcionar, se zanj in za njegove družinske člane ne uporabljajo določbe 35. člena ZIntPK, ki urejajo omejitve poslovanja.
Mora pa direktor občinske uprave – kot uradna oseba paziti na dolžnost izogibanja nasprotju interesov, ki je določeno v 12. točki 4. člena ZIntPK. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK) Skladno s tem, naj se direktor občinske uprave, ob spoštovanju drugih zakonskih določb, izloči iz katerih koli postopkov oziroma se vzdrži vsakršnega formalnega ali neformalnega vplivanja na potek razpisa za odgovornega urednika javnega glasila občine.

(odgovor z dne 13.4.2012, pod št. 06241-1/2012,137)