Ali lahko v javnem zavodu opravlja počitniško delo (kot je npr. pomoč pri organizaciji in izvedbi poletnega festivala) družinski član javnega uslužbenca oziroma direktorja tega zavoda in, ali lahko javni zavod sklene avtorsko pogodbo z družinskim članom javnega uslužbenca oziroma direktorja tega zavoda za umetniški nastop na poletnem festivalu?

Določbe ZIntPK, ki urejajo področje omejitev poslovanja, se uporabljajo le za subjekte, s katerimi so povezani funkcionarji in njihovi družinski člani ter za funkcionarje in njihove družinske člane kot fizične osebe – kdo so funkcionarji, podrobneje določa 6. točka 4. člena ZIntPK – to so poslanci državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih državnih organih in samoupravnih skupnostih, poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu in drugi funkcionarji iz Slovenije v evropskih institucijah. Javni uslužbenci in direktor javnega zavoda nimajo statusa funkcionarja skladno z ZIntPK, zato se določbe tega zakona glede omejitev in prepovedi poslovanja zanje ne uporabljajo.
Je pa za konkretni primer relevanten institut nasprotja interesov – v zvezi s tem želimo opozoriti na dolžnost doslednega izogibanja nasprotju interesov, ki zavezuje vse javne uslužbence/uradne osebe, in sicer tako po Zakonu o javnih uslužbencih (100. člen, ki velja za javne uslužbence s statusom uradnika) kot tudi Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (37. in 38. člen, ki veljata za javne uslužbence na splošno).
ZIntPK v 12. točki 4. člena nasprotje interesov opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. V smislu 37. člena ZIntPK mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne in svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes. Po 38. členu ZIntPK mora uradna oseba, ko ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj obvestiti svojega predstojnika, ob tem pa mora prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov. Predstojnik o obstoju nasprotja interesov odloči v 15 dneh.

Komisija upoštevajoč definiciji nasprotja interesov in zasebnega interesa iz 12. in 13. točke ZIntPK meni, da bi lahko v konkretnem primeru – v fazi izbire kandidata za počitniško delo in pri sklenitvi avtorske pogodbe z družinskim članom javnega uslužbenca oziroma direktorja zavoda) prišlo do nasprotja interesov, kot ga opredeljuje ZIntPK. V zvezi s tem priporočamo, da javni uslužbenec oziroma direktor javnega zavoda ravna v skladu z določbami ZIntPK – bodisi se sam izloči iz obravnave in odločanja oziroma opravljanja delovnih nalog v povezavi s konkretnim primerom ter o tem obvesti predstojnika, v kolikor predstojnika nima pa Komisijo za preprečevanje korupcije (1. odstavek 38. člena ZIntPK) in počaka na njeno odločitev o dolžnem ravnanju.

Odgovor z dne 20.03.2013 št. 06241-1/2013-48