Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma kršitve Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v postopku oddaje stvarnega premoženja v najem družbi Lonček Kuhaj, d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Odgovorne osebe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so kot uradne osebe javnega sektorja pri oddaji opremljenih delovnih prostorov fakultete v najem ravnale v nasprotju z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in dale prednost ter s tem omogočile korist zasebni družbi Lonček kuhaj, d.o.o.
  • S tem, ko so odgovorne osebe Fakultete za elektrotehniko UL opustile dolžno ravnanje in omogočile korist zasebni družbi Lonček kuhaj, d.o.o., so izpolnjeni vsi znaki korupcije, kot jo opredeljuje prva točka 4. člena ZIntPK.