Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb UKC Ljubljana pri izvajanju pediatričnega kardiokirurškega programa in odgovora obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU:

1. Mag. Darinka Miklavčič kot generalna direktorica in s tem odgovorna oseba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je v času od pričetka sodelovanja z dr. D. M. 1. 10. 2007 do prenehanja pooblastila za zastopanje pravne osebe 11. 8. 2009 kršila dolžno ravnanje najmanj s tem, ko:

  • je z dr. D. M. sklenila tri avtorske pogodbe za delo, ki ga skladno s 5. odstavkom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ni bilo mogoče šteti za avtorsko delo, čeprav je bila seznanjena s tem, da bi bilo glede na naravo dela treba z njim skleniti podjemno pogodbo skladno s 619. členom Obligacijskega zakonika;
  •  je vedela, da dr. D. M. nima ustrezne licence in dovoljenja za delo, pa je kljub temu dopustila, da za Univerzitetni klinični center Ljubljana opravlja delo, za katero je bila skladno z veljavno zakonodajo, in sicer 10. členom Zakona o zdravniški službi ter 8. členom v zvezi s 4. členom Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, zahtevana predhodna pridobitev licence ter dovoljenja za delo (pri čemer so se predpisi želeli zaobiti z uporabo instituta avtorske pogodbe).

2. Mag. Simon Vrhunec kot generalni direktor in s tem odgovorna oseba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je kršil dolžno ravnanje, ko:

  • je z dr. D. M. sklenil avtorsko pogodbo za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 za delo, ki ga skladno s 5. odstavkom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ni bilo mogoče šteti za avtorsko delo, čeprav je bil seznanjen s tem, da bi bilo glede na naravo dela treba z njim skleniti podjemno pogodbo skladno s 619. členom Obligacijskega zakonika;
  • je vedel, da dr. D. M. nima ustrezne licence in dovoljenja za delo, vendar je kljub temu dopustil, da za Univerzitetni klinični center Ljubljana opravlja delo, za katero je bila skladno z veljavno zakonodajo, in sicer 10. členom Zakona o zdravniški službi ter 8. členom v zvezi s 4. členom Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, zahtevana predhodna pridobitev licence in dovoljenja za delo.

Obe odgovorni osebi sta svojim ravnanjem dr. D. M. omogočili plačilo v skupnem znesku vsaj 1.246.114,44 evrov, izplačanih dr. D. M. v obliki avtorskih honorarjev za 150 operativnih dni (opravljenih 358 operacij) v obdobju od oktobra 2007 do decembra 2011, čeprav ni dosegal ciljev programa in Univerzitetni klinični center še danes nima usposobljenih lastnih kardiokirurgov za zdravljenje prirojenih srčnih napak.

S tem so izpolnjeni znaki korupcije, kot jo je določal v obdobju 2007–2009 veljavni 2. člen Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor), ter znaki korupcije, kot jo je do 5. 6. 2010 določal 2. člen ZPKor in kot jo po 5. 6. 2010 določa 1. točka 4. člena ZIntPK.