Postavi vprašanje

Vpišite varnostno kodo (CAPTCHA):
 

Avtentično razlago posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) daje le Državni zbor Republike Slovenije, zato vam Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi informacij in podatkov, ki jih boste posredovali, skladno z 8. alinejo 1. odstavka 12. člena ZIntPK lahko poda le neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Komisija lahko v okviru svojega delovnega področja podaja nezavezujoča pojasnila v zvezi s tistimi zakonskimi določbami, ki sodijo v delovno področje komisije po določbah ZIntPK.

Komisija ni pristojna za podajo odgovorov glede konkretnih primerov, če v zadevi ne razpolaga s točnimi oziroma z vsemi potrebnimi podatki, na podlagi katerih je mogoče podati ustrezen in pravilen odgovor.

Na vsa prejeta vprašanja bo komisija odgovorila po postopku in v rokih opredeljenih z Uredbo o upravnem poslovanju. Odgovor vam bo komisija poslala na e-poštni naslov, ki ga boste navedli v obrazcu.