Sklic 23. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 23. 5. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 22. seje senata komisije
2. Preklic pooblastila javnima uslužbencema za vodenje vseh upravnih postopkov na podlagi ZIntPK
3. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
4. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik