Ugotovitve komisije glede nezdružljivosti funkcij poslanca Državnega zbora RS

Ljubljana, 27. maja 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) javnost obvešča o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (dalje: DZ RS)  Horváth Ferenca.

Komisija je v postopku presoje nezdružljivosti funkcij za poslanca DZ RS Horváth Ferenca presojala nezdružljivost opravljanja  poslanske funkcije s funkcijo predsednika (zastopnika) in članstvom v svetu določene pravne osebe javnega prava.

ZIntPK prepoved dejavnosti zastopanja in članstva v organih upravljanja in nadzora določenih subjektov za poklicne funkcionarje ureja v prvem odstavku 27. člena, v skladu s katerim je lahko poklicni funkcionar brez omejitev član politične stranke in vseh njenih organov, prav tako lahko brez omejitev opravlja dejavnost upravljanja, nadzora ali zastopanja v društvih in ustanovah (fundacijah) oziroma v organih teh subjektov. Ne sme pa poklicni funkcionar zastopati naslednjih subjektov oziroma biti član organa upravljanja ali nadzora v teh subjektih:

  • v gospodarski družbi,
  • v gospodarskem interesnem združenju,
  • v zadrugi,
  • v javnem zavodu,
  • v javni agenciji in
  • v drugi osebi javnega ali zasebnega prava (z izjemo že omenjenih društev, ustanov in političnih strank).

Navedena prepoved članstva oziroma dejavnosti v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja naštetih subjektov je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom ali institutom, kar pomeni, da tudi komisija poklicnemu funkcionarju ne more izdati dovoljenja za zastopanje določenega subjekta ali za članstvo v organu upravljanja ali nadzora tega subjekta.

Funkcionar, ki je na dan nastopa funkcije član organa zastopanja, upravljanja ali nadzora v subjektu javnega ali zasebnega prava, to članstvo pa, ob upoštevanju določb ZIntPK, ni združljivo z njegovo funkcijo, mora takoj podati odstopno izjavo oziroma zahtevo za razrešitev, članstvo pa mu mora prenehati v 30 dneh od imenovanja na funkcijo.

Predstavljena ureditev nezdružljivosti članstva in dejavnosti oziroma funkcij po ZIntPK je torej natančnejša in strožja kot  v Zakonu o poslancih, in sicer do te mere, da z vidika določb ZIntPK hkratno opravljanje funkcije poslanca s članstvom v organu upravljanja osebe javnega prava, pomeni nezdružljivost funkcij.

Na podlagi navedene ugotovitve je bilo poslancu Ferencu Horváthu izdano opozorilo, da v roku 15 (petnajst) dni od prejema tega opozorila odpravi nezdružljivost in o tem obvesti komisijo. Komisija je dne 20. 5. 2019 s strani pooblaščene odvetniške družbe poslanca Državnega zbora RS Ferenca Horvátha prejela izjasnitev, ni pa prejela obvestila o odpravi nezdružljivosti. Komisija tako ugotavlja, da poslanec Državnega zbora RS, Ferenc Horváth v roku, ki mu ga je skladno s 1. odstavkom 29. člena ZIntPK določila komisija, ni odpravil nezdružljivosti, zato v nadaljevanju postopa v skladu s 3. odstavkom 29. člena ter o svojih ugotovitvah glede nezdružljivosti opravljanja funkcij obvešča javnost in jih objavlja na spletnih straneh komisije.