Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi s postopkom glasovanja za kandidate za člane Evropske komisije

Na podlagi 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika) v postopku zaradi kršitve določb ZIntPK o dolžnem izogibanju nasprotju interesov skladno z ZIntPK v zadevi ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov v postopku glasovanja o predlogu oseb za kandidate za člane Evropske komisije, vodenem zoper nekdanjo predsednico Vlade Republike Slovenije, na 43. seji dne 21. 11. 2019 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih skupaj z obema izjasnitvama obravnavane osebe objavljamo v nadaljevanju.