Sklic 22. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 22. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 25. 9. 2020, ob 9.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 21. seje senata komisije
2. Seznanitev senata komisije o prejetih obvestilih funkcionarjev o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
3. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
4. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik