Sklic 4. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 4. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 20. 11. 2020, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Sklepa o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede
2. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 10.00 do 11.00 ure dne 20. 11. 2020 po elektronski pošti na elektronski naslov petra.zajc@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 20. 11. 2020 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik