Sklic 6. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 6. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 28. 12. 2020, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 33. seje senata KPK in 5. dopisne seje senata KPK
2. Predlog Odločbe o obstoju nasprotja interesov
3. Sprememba predloga Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije s prilogami
4. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 10.00 do 11.00 ure dne 28. 12. 2020 po elektronski pošti na elektronski naslov petra.zajc@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 28. 12. 2020 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik