Sklic 16. seje (dopisne seje) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 16. sejo (dopisno sejo) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 9. 4. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 15. seje (dopisne seje)senata Komisije
2. Sklep o izločitvi (5. odstavek 38. člena ZIntPK)
3. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 10.00 do 11.00 ure dne 9. 4. 2021 po elektronski pošti na elektronski naslov albert.nabernik@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 9. 4. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik