Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 10. 02. 2005

Mnenje številka 1

Dodatek k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004 z dne 2. junija 2004 je sklenjen v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor in zaradi tega skladno s četrtim odstavkom istega člena ničen. Občina Radovljica je na podlagi 11. člena ZPKor Komisiji za preprečevanje korupcije dolžna v roku[…]

Pojasnilo številka 5

Funkciji nepoklicnega podžupana ali občinskega svetnika in direktorja gospodarske družbe sta medsebojno združljivi. Gospodarska družba, v kateri je občinski funkcionar njen direktor, lahko posluje prek javnih naročil z občino, če funkcionar oziroma njegov družinski član ni posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu[…]

Pojasnilo številka 4

Članstvo v nadzornem odboru občine in članstvo v svetu javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je medsebojno združljivo. Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Funkciji nepoklicnega župana in direktorja javnega podjetja, katerega soustanoviteljica je občina, sta nezdružljivi, ker župan po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom[…]

Pojasnilo številka 3

Pogoja pri omejitvi poslovanja, navedena v alineah 2.odstavka 28.člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor), ki se glasita: član poslovodnega organa, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, predstavljata alternativo, kar pomeni, da je omejitev poslovanja podana, če[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar