Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: maj 2005

Pojasnilo številka 38

Občinski svetniki so funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti v smislu 1.alinee 2.člena ZPKor v zvezi z 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96, 51/02, 108/03- ZLS), zato zanje veljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor.

Pojasnilo številka 37

Omejitve poslovanja v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom Ecoenergetika, d.o.o., ne veljajo za podelitev koncesije za dimnikarske storitve in za izkop gramoza, zaradi česar so pogodbe, sklenjene za tovrstne koncesije, veljavne.

Pojasnilo številka 36

Občina kot naročnik brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne sme poslovati prek javnih naročil s samostojnim odvetnikom kot poslovnim subjektom, ki je hkrati tudi občinski svetnik, če posamično ali mesečno naročilo presega 833.000 tolarjev za njegove storitve.

Pojasnilo številka 35

Občina kot naročnik po predpisih o javnih naročilih lahko posluje prek javnih naročil s samostojnim podjetnikom, ki je na seznamu poslovnih subjektov na podlagi 1.odstavka 28.člena ZPKor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/05, v primeru naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu[…]

Pojasnilo številka 34

Sredstva države oziroma občine, namenjena sofinanciranju programov ali projektov poslovnih subjektov na področju družbenih dejavnosti štejejo med državne pomoči, do katerih poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor v nobenem primeru niso upravičeni v smislu 30.člena ZPKor, zato jih občina ne sme dodeljevati. Med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči, ne[…]

Pojasnilo številka 33

Sredstva države oziroma občine, namenjena sofinanciranju programov avdiovizualne produkcije na področju medijev štejejo med državne pomoči v smislu 3.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 2.člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 110.člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01). Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena[…]

Pojasnilo številka 32

Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor, med katere štejejo poslovni subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20% in v katerih je[…]

Pojasnilo številka 31

Samostojni podjetnik kot poslovni subjekt, ki je občinski svetnik, ne sme brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije poslovati prek javnih naročil z občino kot naročnikom, če posamično ali mesečno naročilo za gradnjo presega 1.666.000 tolarjev, za blago in storitve pa 833.000 tolarjev.

Pojasnilo številka 30

Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor, pri čemer višina denarne pomoči ni pomembna. Med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči, ne štejejo kmetije in kmetijska gospodarstva. Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državnih pomoči, zato[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar