Sklic 23. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 2. 6. 2022, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 22. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
5. Obravnava Ugotovitev
6. Predlog za uvedbo postopka preiskave
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 23. seje senata KPK
Pomakni se na vrh