Načelna mnenja po ZPKor

Načelno mnenje številka 13

Za dovolitev izjeme na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor je pristojna le Komisija za preprečevanje korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku 28. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 12

Mesečni prejemek, ki ga bivši predsednik republike prejema na podlagi drugega stavka 1. odstavka in 3. odstavka 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št.15/03), če njegova plača ali pokojnina ne presegata 80 % plače predsednika republike, ne predstavlja nadomestila plače v smislu 38. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). Mesečni prejemki, ki jih bivši predsednik republike sprejema na podlagi 17. člena in prvega stavka 1. odstavka 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03) predstavljajo nadomestilo plače v smislu 38. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 11

Člani komisij za izvedbo javnih naročil se morajo v času, ko poteka postopek nabav po določbah zakona o javnih naročilih, izogniti individualnemu komuniciranju s potencialnimi dobavitelji brez ustreznega predhodnega sklepa teh komisij, ker s tem ustvarjajo videz pristranskosti pri izboru najboljšega ponudnika. Priporočljivo bi bilo, da člani razpisnih komisij najpozneje ob imenovanju na to funkcijo naročniku javnega razpisa in vodstvu komisij pisno navedejo svoje dotedanje kontakte s potencialnimi dobavitelji. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 10

Novinarji, ki s strani posameznikov ali pravnih oseb, o katerih sicer poročajo oziroma bodo poročali, sprejemajo darila, ki presegajo običajno pozornost, kršijo Kodeks novinarjev Slovenije, njihovo ravnanje in ravnanje darovalcev pa ustreza definiciji korupcije iz Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor). Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 9

Za poslanke in poslance iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu se, razen vsebine členov od številke 24 do številke 27, smiselno uporabljajo določbe Zakona o preprečevanju korupcije. Sodniki mednarodnih sodišč in člani organov ter institucij Evropske unije, ki jih je kot kandidate Republike Slovenije za funkcijo izvolil Državni zbor Republike Slovenije ali imenovala Vlada Republike Slovenije, niso funkcionarji v smislu 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 8

Določbe o prepovedi oziroma omejitvah pri sprejemanju daril funkcionarjev in njihovih družinskih članov po Zakonu o preprečevanju korupcije veljajo tudi v primerih, ko funkcionar prejme darilo kot član sveta javnega zavoda ali agencije oziroma kot član nadzornega sveta javnega podjetja, javnega sklada ali gospodarske družbe, v kateri je država ali lokalna skupnost imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju oziroma kapitalu. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 4

Odobritev ugodnega kredita prezadolžene gospodarske družbe njenemu direktorju s strani nadzornega sveta te družbe ustreza definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije, ker gre v tem primeru za kršitev dolžnega ravnanja, katerega Zakon o gospodarskih družbah zapoveduje v pravnem standardu dobrega gospodarstvenika. Ravnanje uprav gospodarskih družb, ki so se spojile v družbo prevzemnico in pri tem nadzornim svetom gospodarskih družb prikrile dejstvo, da s tem pridobijo boljši položaj od drugih zaposlenih v družbah, ustreza definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije, ker gre v tem primeru za kršitev dolžnega ravnanja, katerega Zakon o gospodarskih družbah zapoveduje v pravnem standardu dobrega gospodarstvenika. Nadaljujte z branjem