Novice

Sklic 21. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 21. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 11. 5. 2021, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Razgovor z vabljenimi osebami
2. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 20. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 20. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 5. 2021, ob 9.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 19. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
3. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Zaključen postopek glede sprememb pri akreditacijah visokošolskih zavodov v PKP6

Komisija za preprečevanje korupcije je ustavila postopek, ki ga je uvedla na podlagi prijav o sumu korupcije pri podaljšanju akreditacij visokošolskih zavodov v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6). Komisija ni potrdila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo pa Vladi RS izdala priporočilo v zvezi z zakonodajo, ki se obravnava v okviru nujnih postopkov.

Komisija je v predhodnem preizkusu pridobila pojasnila od Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, Odbora Državnega zbora RS za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Glede na zbrane podatke Komisija v obravnavani zadevi ni potrdila obstoja kršitev iz lastne pristojnosti, saj je ministrstvo lobistični stik ustrezno prijavilo, prav tako glede na prejeta pojasnila ni mogoče nedvomno ugotoviti, da bi bile spremembe Zakona o visokem šolstvu prek PKP6 v korist zgolj določenemu visokošolskemu zavodu.

Bo pa Komisija na podlagi ugotovitev o načinu sprejemanja sprememb Zakona o visokem šolstvu v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 pripravila dodatno priporočilo Vladi Republike Slovenije. V priporočilu, ki bo podano glede zakonodaje, obravnavane v okviru nujnih postopkov zaradi izrednih zdravstvenih razmer, bo Komisija med drugim izpostavila pomen spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti glede uporabe nujnih postopkov. Pri tem je pomembno spoštovanje načela zagotavljanja transparentnosti postopkov najmanj z ustrezno vsebinsko utemeljitvijo razlogov za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku, ki mora biti navedena v gradivu Vlade.

Ustavljen postopek glede nasprotja interesov pri glasovanju o kandidatih za evropskega komisarja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je po odločitvi Upravnega sodišča, ki je odpravilo ugotovitve Komisije o obstoju nasprotja interesov pri ravnanju nekdanje predsednice Vlade RS v postopku predlaganja kandidatov za člane Evropske komisije leta 2014, v skladu s sodbo sodišča postopek zaradi zastaranja ustavila.

Upravno sodišče je s sodbo, izdano 19. 1. 2021, odpravilo Ugotovitve o konkretnem primeru z dne 21. 11. 2019, ki jih je Komisija sprejela po predhodnih sodbah Upravnega in Vrhovnega sodišča in v katerih je ugotovila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) o dolžnem izogibanju nasprotju interesov nekdanje predsednice Vlade RS v postopku predlaganja in glasovanja o kandidatih za evropskega komisarja. V sodbi se je Upravno sodišče izreklo, da v obravnavani zadevi ni šlo za ponovljen postopek, pač pa za nov postopek. Tega pa ni bilo več mogoče voditi, saj je prišlo do zastaranja po četrtem odstavku 39. člena takrat veljavnega ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), ki je določal, da Komisija lahko uvede postopek v roku dveh let od opravljenih uradnih dejanj.

Ker so bila uradna dejanja, v zvezi s katerimi je Komisija vodila postopek, izvedena leta 2014, je Komisija postopek, voden zoper nekdanjo predsednico Vlade RS, ustavila.

Sklic 19. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 21. 4. 2021, ob 8.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 17. seje senata Komisije in Zapisnika 18. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Usposabljanje za zaposlene na Ministrstvu za zdravje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes za uslužbence Ministrstva za zdravje izvedla usposabljanje o integriteti in preprečevanju korupcije ter drugih vsebinah s področja dela Komisije.

Usposabljanja se je udeležilo okoli 20 zaposlenih na ministrstvu, ki sta jih uvodoma nagovorila minister za zdravje Janez Poklukar in predsednik Komisije dr. Robert Šumi, ki je izpostavil pomen profesionalnega dela, vodenja z zgledom in transparentnosti. V nadaljevanju je vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik slušateljem podrobno predstavila institut lobiranja ter vplivanje in nezakonite vplive, s katerimi se lahko javni uslužbenci srečujejo pri svojem delu. Ti lahko vodijo v kršitve integritete, za obravnavo katerih je pristojna Komisija. Predstavila je tudi korupcijska tveganja s področja zdravstva, ki jih je v zadnjih letih v okviru obravnavanih zadev zaznala Komisija in v zvezi s katerimi je ministrstvu že podala priporočila za njihovo obvladovanje.

Tovrstna usposabljanja in izobraževanja so del preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija redno izvaja za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Ugotovitve glede domnevnega lobiranja na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v predhodnem preizkusu prijave v zvezi z domnevnim lobiranjem predstavnikov družbe Huawei na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) ni ugotovila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Komisija je decembra 2020 prejela prijavo, iz katere so izhajali sumi, da so predstavniki družbe Huawei lobirali na AKOS, pri čemer naj ti lobistični stiki ne bi bili prijavljeni v skladu z določbami ZIntPK. Ta namreč določa, da mora lobiranec o vsakem lobističnem stiku sestaviti zapis, ki ga v osmih dneh posreduje nadrejenemu in Komisiji. Ker Komisija ni prejela zapisov o lobističnih stikih med družbo Huawei in AKOS, je v okviru predhodnega preizkusa od direktorice AKOS pridobila pojasnila v zvezi z vsebino in naravo posameznih srečanj s predstavniki Huaweia.

Na podlagi izvedenega predhodnega preizkusa, v katerem je Komisija preučila navedbe iz prijave, pregledala baze podatkov in pridobila pojasnila direktorice AKOS, ni bilo mogoče zaključiti, da je pri stikih, ki jih je imela direktorica z družbo Huawei, dejansko šlo za lobistične stike, ki bi jih bilo potrebno prijaviti Komisiji. Da lahko govorimo o zakonitem lobiranju, ki je v skladu z ZIntPK, morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: (i) nejaven stik med lobirancem in lobistom oziroma predstavnikom interesne organizacije, (ii) namen vplivanja na odločanje znotraj javnega sektorja v zadevah javnega pomena in (iii) vplivanje oziroma lobiranje se izvaja v interesu, imenu ali na račun določene interesne organizacije.

Komisija poudarja, da vsak stik predstavnika javnega sektorja s predstavnikom zasebnega sektorja oziroma s predstavnikom interesne organizacije še ne predstavlja lobističnega stika, pač pa morajo biti za to, da govorimo o lobiranju, izpolnjeni vsi trije zgoraj navedeni pogoji.

Usposabljanje za zaposlene na občinah o nasprotju interesov in omejitvah poslovanja

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje za predstavnike občin o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s poudarkom na institutih nasprotja interesov in omejitev oziroma prepovedi poslovanja.

Usposabljanje je Komisija izvedla v sodelovanju z Združenjem občin Slovenije, udeležilo pa se ga je okoli 45 predstavnikov iz različnih slovenskih občin. Katja Mihelič Sušnik je slušateljem podrobno predstavila instituta nasprotja interesov, ki za uradne osebe (mednje se štejejo tudi zaposleni na občinah) opredeljuje dolžnost izogibanja nasprotju interesov, ter omejitev poslovanja, ki velja za vse organe in organizacije, ki so zavezani postopke javnega naročanja voditi v skladu z Zakonom o javnem naročanju in v katerih opravljajo funkcijo funkcionarji.

Tovrstna usposabljanja in izobraževanja so del preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija redno izvaja za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Sklic 18. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 18. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 15. 4. 2021, ob 13.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 15. seje (dopisne seje) senata Komisije in Zapisnika 16. seje (dopisne seje) senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
3. Predlog dopolnitev in sprememba sklepa o izvedbi tematskega nadzora
4. Predlog Odločbe / Dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 17. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 17. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 13. 4. 2021, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Razgovor z vabljenimi osebami
2. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik