Osrednje novice

Kdaj gre pri odločanju ministrov in poslancev za nasprotje interesov

Komisija za preprečevanje korupcije zaradi velikega števila vprašanj, povezanih z nasprotjem interesov, dodatno pojasnjuje, kdaj so se uradne osebe dolžne izločiti iz odločanja o posameznem zakonskem predlogu in kdaj ne.

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) v zadnjem obdobju prejema veliko vprašanj v povezavi s sumi nasprotja interesov po določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Gre za primere, ko ministri ali poslanci podajajo predloge zakonov za urejanje pravic in obveznosti tudi takšnih pravnih subjektov, s katerimi so povezani. V nadaljevanju zato komisija na splošno pojasnjuje, kdaj lahko govorimo o sumu nasprotja interesov in kdaj ne.

Nasprotje interesov in splošna glasovalna pravica

ZIntPK nasprotje interesov v 12. točki 4. člena opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe (to so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja) vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe skladno s 13. točko 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi uradna oseba ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. Okoliščine, ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe, so lahko najrazličnejše in predstavljajo dejansko vprašanje, ki ga je treba vedno preverjati z vidika konkretnega primera.

Vendar pa nasprotja interesov, kot ga definira ZIntPK, po naravi stvari ne gre interpretirati kot omejevanja splošne glasovalne pravice, glasovanja voljenih predstavnikov v Državnem zboru ali občinskem svetu, ali glasovanja za imenovanje na funkcije znotraj posameznega organa. Glasovanje zase oziroma za povezane osebe lahko izpolnjuje znake nasprotja interesov po ZIntPK le pri opravljanju javnih nalog, ne pa na primer pri izvajanju splošne volilne pravice (npr. pri glasovanju zase na splošnih volitvah). Podobno velja za glasovanja v okviru delovanja izvoljenih predstavniških teles na državnem in lokalnem nivoju.

Gre za konkretne subjekte ali za splošno zakonsko ureditev?

Tako na primer zgolj solastništvo ene izmed gospodarskih družb (kar lahko označimo za poslovni stik) ne pomeni avtomatično okoliščin, kjer bi se morala uradna oseba (poslanec ali minister) izločiti iz vseh postopkov, povezanih z nekim zakonodajnim predlogom – v primerih, ko se ta zakonodajni predlog ne nanaša na točno določeno gospodarsko družbo, temveč na vse istovrstne subjekte na splošno. Okoliščine pa so seveda drugačne, če bi se glasovalo o zakonodajnem predlogu oziroma odločalo v drugem postopku, ki bi se nanašal konkreten poslovni subjekt oziroma s katerim bi bile podane pravice izključno temu. Če bi bile uradne osebe (ministri ali poslanci) s tem poslovnim subjektom osebno, poslovno ali politično povezani, bi se morali v skladu z določbami ZIntPK v celoti izločiti iz postopka.

Če ponazorimo: vsak poslanec Državnega zbora lahko glasuje o spremembah zakonodaje, ki se nanaša na davke, čeprav vsakega od njih kot davkoplačevalca tudi osebno zadeva (nekoga na primer v večji meri spremembe, ki se nanašajo na nepremičnine, drugega spremembe, ki se nanašajo na dobiček podjetij ipd). Vsak poslanec ali občinski svetnik ima tudi pravico glasovanja o predlogu proračuna (države oziroma občine). Če pa bi se na primer na občinskem svetu ločeno odločalo o proračunski postavki, ki bi določenemu društvu, katerega predsednik je tudi občinski svetnik, dodeljevala dodatna sredstva, bi se moral ta občinski svetnik iz nadaljnjega postopka (razprave in odločanja) v celoti izločiti. To po stališču komisije pomeni, da pri odločanju tudi ne sme biti prisoten.

Podobno je tudi pri odločanju ministrov: tudi oni lahko odločajo o splošnih zakonodajnih predlogih, ki se ne nanašajo na točno določene gospodarske družbe, s katerimi so povezani. Ko pa na ministrstvu na primer v okviru določenega razpisa odločajo o koristih za poslovni subjekt, s katerim je minister osebno, poslovno ali politično povezan, pa se mora minister iz tega odločanja v celoti izločiti.

Pomen instituta dolžnega izogibanja nasprotju interesov

Komisija poudarja, da institut dolžnega izogibanja nasprotju interesov oziroma omejevanje nasprotja interesov pri izvajanju javnih nalog predstavlja enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije, transparentnosti, enakopravnosti in objektivnosti odločanja v javnih zadevah ter razpolaganja z javnimi sredstvi. Zato je pomembno, da uradne osebe vnaprej prepoznavajo okoliščine (videza) nasprotja interesov in dosledno upoštevajo dolžnost izogibanja nasprotju interesov v skladu z ZIntPK.

Upravno sodišče pritrdilo komisiji v primeru nedovoljenega lobiranja

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo lobiranca proti Komisiji za preprečevanje korupcije zoper Ugotovitve o konkretnem primeru zaradi nedovoljenega lobiranja v zadevi »Izolski otok«. Ugotovitve so tako pravnomočne.

Gre za prvo sodbo, v kateri je sodišče vsebinsko odločalo o institutu lobiranja, za nadzor nad katerim je v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) pristojna Komisija za preprečevanje korupcije (komisija). Zato ta sodba pomeni pomembno potrditev dela komisije na področju lobiranja in usmeritev za nadaljnje delo na tem področju.

Tožnik (lobiranec) je s tožbo izpodbijal Ugotovitve, ki jih je komisija sprejela 16. 5. 2018. V njih je komisija ugotovila, da je lobiranec kršil drugi odstavek 69. člena in tretji odstavek 71. člena ZIntPK s tem, ko ni odklonil stika na temo projekta Izolski otok, hkrati pa komisiji tudi ni prijavil lobista, ki ni bil vpisan v register lobistov. Nadaljujte z branjem

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije prvič na srečanju s predsednikom vlade

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi se je v torek, 14. 7. 2020, prvič sestal s predsednikom Vlade Republike Slovenije Janezom Janšo.

Na spoznavnem srečanju je predsednik komisije predstavil vizijo svojega šestletnega mandata, ki med drugim vključuje prizadevanja za poglobljeno partnersko sodelovanje z vsemi institucijami formalnega in neformalnega družbenega nadzorstva, krepitev preventivnega delovanja komisije ter krepitev integritete in pravne države.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi in predsednik vlade Janez Janša. Foto: Kabinet predsednika vlade.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi in predsednik vlade Janez Janša. Foto: Kabinet predsednika vlade.

Poziv zavezancem za prijavo premoženjskega stanja

Zavezance za prijavo premoženjskega stanja prosimo, da si za oddajo obrazca na portalu eUprava pravočasno zagotovijo kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

Od 1. junija 2020 je namreč poročanje premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije možno le še na portalu eUprave, zato zavezance prosimo, da si pravočasno, še pred potekom roka za oddajo premoženjskega stanja, zagotovijo ustrezna digitalna potrdila. Vse informacije v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega digitalnega potrdila so objavljene na povezavi eUprave.

Nadaljujte z branjem

Srečanje predsednika komisije in predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, dr. Robert Šumi, se je v sredo, 17. 6. 2020, srečal s predsednikom Državnega zbora Igorjem Zorčičem.

Na spoznavnem srečanju sta predsednika spregovorila o nadaljnjem sodelovanju med institucijama. Predsednik komisije je v pogovoru med drugim izpostavil tudi novo vizijo komisije, ki po njegovih besedah temelji na krepitvi profesionalizma komisije ter njegove preventivne funkcije za ozaveščanje na vseh ravneh družbe o pomenu integritete. Pogovor je tekel tudi o Predlogu novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je v obravnavi v Državnem zboru.

VIR: Državni zbor/Matija Sušnik

Komisija izvedla usposabljanje predstavnikov Ministrstva za finance

Komisija za preprečevanje korupcije je v sredo, 17. junija, v Kongresnem centru Brdo izvedla usposabljanje vodstvenega kadra Ministrstva za finance na temo lobiranja.

Predstavnica komisije je udeležencem v okviru usposabljanja predstavila zakonsko ureditev lobiranja, dolžnosti lobirancev pri poročanju lobiranja in na praktičnih primerih predstavila, kdaj lahko govorimo o lobiranju in kdaj ne. Usposabljanja se je udeležil tudi minister za finance Andrej Šircelj s celotnim kabinetom, med 25 slušatelji pa so bili tudi državni sekretarji ministrstva, generalni direktorji in direktorji organov v sestavi. Sodelujoče je pozdravil tudi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi.

Sprejem etičnega kodeksa poslancev korak v pravo smer

Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja sprejem etičnega kodeksa, ki ga je kolegij predsednika Državnega zbora potrdil danes.

Komisija ocenjuje, da je sprejem kodeksa pomemben korak za krepitev etične kulture in integritete poslancev in Državnega zbora. Namen etičnega kodeksa je opredelitev dodatnih oziroma dopolnitev obstoječih standardov ravnanj, ki jih določa slovenski pravni red, s konkretnejšimi usmeritvami glede pravilnosti in primernosti ravnanj poslancev. Komisija verjame, da bodo poslanci kodeks z aktivno uporabo pri etičnih dilemah, s katerimi se pri opravljanju svoje funkcije soočajo v praksi, v prihodnjih letih tudi ustrezno vsebinsko napolnjevali in posledično dopolnjevali ter spreminjali.

Sprejem kodeksa etike poslancev je Sloveniji že leta 2012 priporočil GRECO, Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope. Vse od takrat, še posebej intenzivno pa v zadnjih dveh letih, je komisija aktivno pozivala poslance, naj uresničijo to priporočilo. Predstavniki komisije so poslancem nudili strokovno pomoč tudi pri pripravi kodeksa, ki je bil sprejet danes.

Obisk ameriške veleposlanice na komisiji

Komisijo za preprečevanje korupcije je včeraj obiskala veleposlanica ZDA, Njena Ekselenca Lynda C. Blanchard.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je na spoznavnem srečanju gostil delegacijo veleposlaništva, ki so jo sestavljali veleposlanica Lynda C. Blanchard, namestnica veleposlanice Susan Falatko ter svetovalec James Peranteau. Predsednik komisije je delegaciji predstavil delo komisije in njena prizadevanja za krepitev integritete in preprečevanje korupcije v Sloveniji. Sogovornika sta spregovorila tudi o učinkovitosti preventivnih ukrepov pri odpravi korupcijskih tveganj in sodelovanju komisije z drugimi institucijami.

Podpis sporazuma o sodelovanju na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah

Slovesnost ob podpisu sporazuma o sodelovanju, foto: Mankica Kranjec

Komisija za preprečevanje korupcije bo tudi letos sodelovala v iniciativi Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah. Danes je predsednik komisije dr. Robert Šumi skupaj s 17 drugimi partnerji podpisal sporazum o sodelovanju.

Na Računskem sodišču se je danes že drugo leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja v skupnem boju proti korupciji. V letošnjem letu je kar 18 partnerjev s podpisom sporazuma o sodelovanju javno izrazilo podporo iniciativi Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020. Letos se bodo v tednu med 16. in 20. novembrom odvili številni dogodki, konference in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki, ki se dotika vseh nas.

Gre za iniciativo, ki v svetu uživa velik ugled. Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah vsako leto poteka pod okriljem organizacije ACFE ( Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar), v Sloveniji pa so ga premierno prvič izvedli leta 2018 na pobudo družbe Deloitte. Vse od takrat iniciativa raste in vsako leto dobiva nove pridružene partnerje, ki zasledujejo enak cilj: ozaveščati javnost o pomembnosti boja proti korupciji in prevaram ter predstaviti mehanizme za vzpostavljanje integritete in transparentnosti.

Komisija bo letos na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah sodelovala drugo leto zapored, saj podpiramo vsako dejavnost, ki je usmerjena v krepitev integritete posameznikov, organizacij in družbe v celoti. Le v sodelovanju z najširšim krogom deležnikov in z ozaveščanjem na vseh ravneh družbe lahko v Sloveniji dosežemo visoko stopnjo integritete, etičnosti in spoštovanja pravne države ter s tem učinkovito preprečujemo prevare in korupcijo, je ob podpisu sporazuma poudaril predsednik komisije dr. Robert Šumi.

Poleg Komisije za preprečevanje korupcije so sporazum podpisali tudi Računsko sodišče RS, ACFE Slovenija, Slovenski državni holding, Združenje bank Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Klub slovenskih podjetnikov, družba Deloitte, Transparency International Slovenia, Gospodarska zbornica Slovenije in Stalna arbitraža pri GZS, Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Tax Fin Lex, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Visoka šola za računovodstvo in finance ter časopisna hiša Delo.

Srečanje predsednika komisije z ministrico za izobraževanje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi se je danes srečal z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec.  

Na spoznavnem srečanju sta predsednik komisije in ministrica za izobraževanje, znanost in šport spregovorila o sodelovanju med obema organoma, s poudarkom na področju usposabljanj in izobraževanj. Ker je o pomenu integritete in preprečevanju korupcije pomembno ozaveščati že najmlajše generacije, je dr. Robert Šumi dal pobudo za sestanek s predstojniki pristojnih organov, na katerem bi se dogovorili o možnosti vključevanja teh vsebin v vrtce in šole.