Novice

Ugotovitve komisije glede kršitve integritete pri ravnanju župana Občine Log – Dragomer

Ljubljana, 4. junija 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je dne 31. 5. 2019 v zadevi ugotavljanja kršitve integritete pri ravnanju župana Občine Log – Dragomer pri izdaji dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti na podlagi upravnega spora, ki ga je zoper odločitev komisije sprožila obravnavana oseba, prejela pravnomočno sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije. Upravno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 21. 5. 2019 razsodilo, da se tožba tožnika zavrne ter s tem pritrdilo odločitvi komisije, sprejeti na 36. seji dne 20. 12. 2017.

Komisija je namreč sprejela Ugotovitve v konkretnem primeru ter opredelila, da ravnanje Mirana Stanovnika, župana Občine Log – Dragomer, pri posredovanju podatkov v postopku izdaje dovoljenja komisije za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika po 26. členu ZIntPK, s tem ko je:

 1. komisiji zamolčal vodenje oddaje Survivor ter druge relevantne podatke (časovno obremenitev, koriščenje izrednega plačanega in neplačanega dopusta, nepredložitev pogodbe, s katero je že razpolagal, ter zamolčanje dejstva, da dejavnost že opravlja);
 2. poslovni subjekt, s.p., odprl pred izdajo dovoljenja komisije po 26. členu ZIntPK ter zaradi navedenega bil od 7. 4. 2016 do izdaje dovoljenja komisije, dne 23. 6. 2016 v nezdružljivosti funkcij (kršitev 1. odstavka 27. člena ZIntPK);
 3. v času od 15. 4. 2016 do 3. 6. 2016 opravljal pridobitno dejavnost vodenja oddaje Survivor, ne da bi za opravljanje dejavnosti prejel dovoljenje komisije (kršitev 4. odstavka 26. člena ZIntPK);

predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

V nadaljevanju objavljamo ugotovitve komisije, izjasnitve obravnavane osebe ter sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije v predmetni zadevi.

06210-382-2016-31

06210-382-2016-35

06210-382-2016-38 (OCR)

06210-382-2016-62_javna_objava

Sklic 25. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 25. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 6. 6 . 2019, ob 9.00, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

 1. Potrditev Zapisnika 24. seje senata komisije
 2. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
 3. Obravnava zadeve s področja nezdružljivosti
 4. Obravnava zadeve s področja lobiranja
 5. Obravnava sklepa
 6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Vabilo na tiskovno konferenco

Spoštovani,
vabimo vas na tiskovno konferenco, ki bo potekala v sredo, 5. junija 2019, ob 12. uri v prostorih komisije na Dunajski cesti 56. Komisija bo predstavila glavne poudarke iz Letnega poročila in Ocene stanja za leto 2018, ki sta bila dne 30. 5. 2019 predana predsedniku Državnega zbora, mag. Dejanu Židanu.

 

Vabljeni!

Senat Komisije za preprečevanje korupcije predsedniku Državnega zbora RS predal Letno poročilo in Oceno stanja na področju boja zoper korupcijo za leto 2018

Ljubljana, 31. maja 2019 – Senat Komisije za preprečevanje korupcije je dne 30. 5. 2019 predsedniku Državnega zbora RS mag. Dejanu Židanu predal Letno poročilo komisije in Oceno stanja za leto 2018.

Letno poročilo in Ocena stanja sta bila soglasno potrjena na 22. seji senata komisije dne 15. maja 2019, komisija pa mora Letno poročilo in Oceno stanja skladno z 19. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) do konca maja posredovati Državnemu zboru RS.

Letno poročilo obsega poročilo o delu komisije v lanskem letu in zadeva vsa najbolj problematična področja delovanja komisije. Pri tem pa komisija izpostavlja predvsem področje javnih naročil, probleme, ki se pojavljajo v okviru delovanja zdravstvene dejavnosti (nabava zdravstvenega materiala in čakalne vrste) ter kadrovanje, tako na nivoju države kot na nivoju institucij, kot posameznih gospodarskih družb v pretežni ali popolni lasti države.

Posebno pozornost pa sta predsednik Državnega zbora RS in predsednik komisije namenila tudi pogovoru glede etičnega kodeksa Državnega zbora RS. Predsednik Državnega zbora RS se je ob tem predsedniku komisije tudi zahvalil za izkazano pripravljenost sodelovanja in svetovanja komisije v delovni skupini, ki bo pripravila etični kodeks. Komisija namreč že dalj časa opozarja na nujnost in potrebnost njegovega sprejema, saj to pomeni korak naprej oziroma korak v pravo smer v delovanju Državnega zbora RS, ter si bo tudi v prihodnje prizadevala za njegov čim prejšnji sprejem.

Letno poročilo in Ocena stanja za leto 2018 bosta na spletni strani komisije objavljena v naslednjem tednu.

Zaznana tveganja in podana priporočila komisije pri postopkih kadrovanj

Ljubljana 30. maja 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je v preteklosti že večkrat opozorila na problematiko izpostavljenosti korupcijskim tveganjem nezakonitih vplivov na področju postopkov kadrovanja v družbah v večinski lasti države, imenovanja oseb na predlog funkcionarjev (ministrov), imenovanja v svete zavodov in podobnih kadrovskih postopkov (kot npr. https://www.kpk-rs.si/2017/04/21/komisija-sprejela-zakljucne-ugotovitve-o-posameznem-primeru-izbora-in-imenovanja-clanov-nadzornega-sveta-sdh/#more-6762). Pri tem je komisija izpostavila, da so kadrovski postopki v posameznih primerih, ki jih je komisija obravnavala, velikokrat neustrezni, netransparentni ali celo politično naravnani, velikokrat pa za sam postopek tudi ni predpisanih nobenih posebnih meril za izbor. Komisija je odgovorne tudi že večkrat pozvala k vzpostavitvi normativnih in institucionalnih okvirjev upravljanja tveganj na področju kadrovskih postopkov. Nadaljujte z branjem

Ugotovitve komisije glede nezdružljivosti funkcij poslanca Državnega zbora RS

Ljubljana, 27. maja 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) javnost obvešča o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (dalje: DZ RS)  Horváth Ferenca.

Komisija je v postopku presoje nezdružljivosti funkcij za poslanca DZ RS Horváth Ferenca presojala nezdružljivost opravljanja  poslanske funkcije s funkcijo predsednika (zastopnika) in članstvom v svetu določene pravne osebe javnega prava.

ZIntPK prepoved dejavnosti zastopanja in članstva v organih upravljanja in nadzora določenih subjektov za poklicne funkcionarje ureja v prvem odstavku 27. člena, v skladu s katerim je lahko poklicni funkcionar brez omejitev član politične stranke in vseh njenih organov, prav tako lahko brez omejitev opravlja dejavnost upravljanja, nadzora ali zastopanja v društvih in ustanovah (fundacijah) oziroma v organih teh subjektov. Ne sme pa poklicni funkcionar zastopati naslednjih subjektov oziroma biti član organa upravljanja ali nadzora v teh subjektih:

 • v gospodarski družbi,
 • v gospodarskem interesnem združenju,
 • v zadrugi,
 • v javnem zavodu,
 • v javni agenciji in
 • v drugi osebi javnega ali zasebnega prava (z izjemo že omenjenih društev, ustanov in političnih strank).

Navedena prepoved članstva oziroma dejavnosti v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja naštetih subjektov je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom ali institutom, kar pomeni, da tudi komisija poklicnemu funkcionarju ne more izdati dovoljenja za zastopanje določenega subjekta ali za članstvo v organu upravljanja ali nadzora tega subjekta.

Funkcionar, ki je na dan nastopa funkcije član organa zastopanja, upravljanja ali nadzora v subjektu javnega ali zasebnega prava, to članstvo pa, ob upoštevanju določb ZIntPK, ni združljivo z njegovo funkcijo, mora takoj podati odstopno izjavo oziroma zahtevo za razrešitev, članstvo pa mu mora prenehati v 30 dneh od imenovanja na funkcijo.

Predstavljena ureditev nezdružljivosti članstva in dejavnosti oziroma funkcij po ZIntPK je torej natančnejša in strožja kot  v Zakonu o poslancih, in sicer do te mere, da z vidika določb ZIntPK hkratno opravljanje funkcije poslanca s članstvom v organu upravljanja osebe javnega prava, pomeni nezdružljivost funkcij.

Na podlagi navedene ugotovitve je bilo poslancu Ferencu Horváthu izdano opozorilo, da v roku 15 (petnajst) dni od prejema tega opozorila odpravi nezdružljivost in o tem obvesti komisijo. Komisija je dne 20. 5. 2019 s strani pooblaščene odvetniške družbe poslanca Državnega zbora RS Ferenca Horvátha prejela izjasnitev, ni pa prejela obvestila o odpravi nezdružljivosti. Komisija tako ugotavlja, da poslanec Državnega zbora RS, Ferenc Horváth v roku, ki mu ga je skladno s 1. odstavkom 29. člena ZIntPK določila komisija, ni odpravil nezdružljivosti, zato v nadaljevanju postopa v skladu s 3. odstavkom 29. člena ter o svojih ugotovitvah glede nezdružljivosti opravljanja funkcij obvešča javnost in jih objavlja na spletnih straneh komisije.

Sklic 24. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 24. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 29. 5. 2019, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Odziv komisije v primeru poslanca Ferenca Horvátha

Ljubljana, 21.maja 2019 – Komisija je svoje stališče v primeru nezdružljivosti funkcij poslanca Ferenca Horvátha že objavila na svoji spletni strani, dne 17. 5. 2019 (https://www.kpk-rs.si/2019/05/17/nezdruzljivost-funkcij-poslanca-horvath-ferenca-stalisce-komisije-in-poziv-za-ukrepanje/). Glede na ravnanje obravnavane osebe bo komisija v predmetni zadevi postopala skladno s tretjim odstavkom 29. člena ZIntPK.
Pri tem komisija poudarja, da postopka s tem ni zaključila, temveč ga bo nadaljevala, vendar pa nadaljnjih informacij glede postopka obravnave, do sprejetja odločitve ne more podati.

Se državni svetniki izogibajo glasovanju o spremembah svojega etičnega kodeksa?

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je začudena nad odločitvijo državnih svetnikov, da na 18. seji Državnega sveta ne obravnavajo sprememb svojega etičnega kodeksa. Navedeni razlog za umik z dnevnega reda, da obstajajo pomisleki in vprašanja, na katera ni bilo moč odgovoriti, je za komisijo presenečenje, saj v razgovorih s komisijo državni svetniki niso izrazili obstoja odprtih vprašanj na to temo, še več, komisija je v razgovorih z državnimi svetniki odgovorila na vsa zastavljena vprašanja in dileme. Hkrati je Interesna skupina lokalnih interesov, ki je bila predlagateljica umika te točke z dnevnega reda, sama že potrdila besedilo sprememb kodeksa. Z besedilom sprememb pa so se strinjale tudi druge interesne skupine. 

Komisija je zato neprijetno presenečena nad izidom glasovanja o umiku obravnave te točke, kjer je od 26 glasujočih 21 državnih svetnikov glasovalo za umik, le 1 državni svetnik pa je bil proti umiku. Nadaljujte z branjem

Sklic 23. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 23. 5. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem